Same sex marriage: moral wenno immoral?

Sinurat ni Danny Antalan
(Maudi iti dua a paset)

Ngem nagduma ti relihion ken estado—a kas met laeng a nagduduma ti panirigan itoy a banag. Nagduma ti moralidad iti paglintegan. Nagduma ti panirigan ti simbaan ken estado. Ti ibilang ti simbaan nga immoral ket saan a pakaibaludan ta naideklara met a maysa a kalintegan ti maysa nga umili.

Ngem sino aya a tao ti mabalin a mangibaga a basol ti maysa a banag wenno saan? Saan kadi nga agbaliw met ti basol ken panirigan iti moralidad? Mabalintayo nga ibaga a basol no matubngar ti linteg ti tao ditoy rabaw ti daga ta isu ngarud ti sursurotentayo ditoy rabaw iti daga. Ngem mabalintayo kadi ngarud nga ibaga metten a maysa a basol ti panagkasar ti babai iti babai ken lalaki iti lalaki no daytoy a linteg ket saan nga umannugot ti riknatayo?

Bayat a maaklonen ti kaadduan a pagilian, kultura, tradision ken kannawidan ti kaaddan ti LGBT. Ammotayo ti kangrunaan nga annongenda iti komunidad. Maaklontayo nga addada iti gimongtayo, a kamengda iti relihion ken asosasion, ngem dina met kayat a sawen a nalukay ti panirigan iti panagasawada. Okay lang nga addada dennatayo ngem maditayo a makiasawada.

Uray dagiti nadumaduma a relihion—nangruna iti Kristiano—maaklon metten dagiti lalaki nga addaan iti rikna a babai wenno bakla ken dagiti babai nga addaan iti rikna a lalaki wenno tomboy. Ngem dina kayat a sawen a kabuyog ti pangaklon ti kasasaadda ti panangaklon iti nayon a kalinteganda ken ti moralidad iti panagasawada. Nangruna iti biang ti simbaan nga addaan pay laeng karbengan a mangibaga no ania ti basol ken ania ti moral.

Ditoy Pilipinas, saan a mabalin ti same-sex marriage. Ken iti panagriknak, pullo a tawen pay santo maaklon ngata a mabalindanto nga agkasar ditoy pagiliantayo. Ngem di met mailibak ti bileg ti presensiada. Nupay saanda a mabalin a maikasar iti padada ti kinatao, ngem addada iti gimongtayo a kas maysa a mangisursuro iti pagadalan, maysa a kameng ti relihion, mangpangabak kadagiti babbalasangtayo iti Miss Universe, Miss World ken dadduma pay, isuda ti mangpapintas ken mangpaguapo iti beauty shopda, mangidadaulo iti maysa a kompania wenno opisina. Wen, saanda nga aganak ngem umad-aduda. Ket dakkel ti akemda iti biagtayo. Ket dumakdakkel ti akemda ken paggargarawanda.

Iti biang ti LGBT, adda bukoddan a lubong. Ammotayo nga addan dagiti trabaho a para laeng kadakuada a di kabaelan ti pudno a babai wenno lalaki. Addaandan iti bukod a lengguahe, bukod a tradision ken kultura. Adtoyda gapu ta dakkel ti akemda tapno agtultuloy ti inaldaw a rikos ti lubong.

Of course, sabali ti panirigan dagiti maseknan. Ibagada latta nga awan dakesna iti marikriknada ta isu ti moral iti panakaawatda.

Ngem ketdi, ti maawatak, saanen a maatipa pay daytoy a karbengan dagiti babakla, silahis, totomboy ken transgender. Madi man no madi kayat a kasaren ti simbaan ngem no mayat metten ti gobierno a mangted kadakuada ti marriage contract, addanto latta tumpuar a relihion para kadakuada.#