SANAYSAY: Kasiguruhan sa Hapag-Kainan ang Hatid ng Palayamanan

Hanggang produksiyon ng palay ka lang ba? Bakit hindi mo subuking magtanim ng gulay at halamang prutas, mag-alaga ng isda, baboy, manok at iba pang hayop, at gumawa ng sariling organi-kong pataba mula sa tira o patapon nang bagay mula sa bukid tulad ng dayami, ipa, pinagbalatan ng gulay at iba pa?

Ayon sa isang pag-aaral, ang kita ng magsasaka sa isang ektaryang lupa na palay lang ang itinatanim ay hindi  sapat upang tustusan ang panga-ngailangan ng isang pamilya na may lima o higit pang miyem-bro.  Dahil dito, isinusulong ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang kon-septo ng "Palayamanan".  Mula sa salitang palay at yaman, ito ay ay isang pama-maraan kung saan pinagsama-sama ang produksiyon ng palay, gulay, prutas, hayop, at organikong pataba. Bini-bigyang halaga rin nito ang iba pang bagay sa bukirin na sa tingin ng iba ay itatapon na pero magagamit pa.

 Ayon kay Rizal Corales, isa sa mga nagpasimula ng "Palayamanan", marami ang benepisyo ng proyektong ito. Ilan sa mga ito ang pagka-karoon ng sapat na panustos ng pagkain sa hapag-kainan, karagdagang kita, mas pro-duktibong bukid, at karag-dagang "buhay" sa kapa-ligiran.

Sa "Palayamanan", palay pa rin ang pangunahing pananim. Taniman ng palay ang kala-hating ektarya ng lupa upang magkaroon ng kasiguruhan sa sapat na kanin sa hapag-kainan ng pamilya. Maaaring gumamit ng mababango at malagkit na barayti kung saan makara-ragdag pa sa kita.

Maaari ring magtanim ng gabi o taro sa gilid ng palay o sa tabi ng kanal. Samahan na rin ng okra, talong, beans at sili. Ang pagtatanim ng iba’t ibang klaseng pananim ay makapag-papababa rin sa paninira ng peste.

Magtanim din ng mga pana-nim na wala sa panahon o off-season dahil makapagbi-bigay ito ng mas mataas na presyo sa merkado.  Magtanim din ng iba’t ibang uri ng halamang prutas. Makararag-dag ito ng kita at supply na rin sa panga-ngailangan ng pamilya.  Mapaki-kinabangan din ang mga patapong bagay o ang tinatawag na farm biomass. Magagamit ito bilang materyal sa paggawa ng organikong pataba. Sa kabilang banda, maaari rin itong gamiting pagkain ng alagang hayop.  Magandang pandagdag hanap-buhay ang pag-aalaga ng hayop tulad ng baboy, kambing, manok, at isda. Hindi lang ito magsisilbing pagkain ng pamilya kundi maaari rin itong mapagkakitaan tulad na lang ng itlog mula sa manok.

Sa "Palayamanan", masaga-na ka na, may dagdag-kita ka pa!#