SANAYSAY: Mataas na ani at kita ang hanap mo? Mag-PalayCheck ka na!

Ang PalayCheck ay isang sistema ng pagsasaka sa may patubig na palayan kung saan may walong key checks ang dapat makamit ng isang magsasaka upang tumaas ang kanyang  ani at kita.

Ayon kay Dr. Rolando T. Cruz, isang eksperto mula sa PhilRice, ang PalayCheck ay isang gabay para sa pinakamainam na kasanayan sa pagpapalayan. Ito ay isang sistema na binibigyang pansin ang paggamit ng iba’t-ibang teknolohiya sa pagsasaka tungo sa maayos na pagpapalayan, mataas na ani, at pagpapanatili ng matiwasay at malinis na kapaligiran.

Ang mga sumusunod ang walong key checks na dapat pagsikapang makamit ng isang magsasaka:  

1. Gumamit ng sertipikadong binhi o certified seeds at rekomendadong barayti. Siguraduhing ang binhing gagamitin ay sertipikado ng National Seed Quality Control Services at ito ay may certification tag na kulay asul.

2. Tiyaking walang mataas at mababang bahagi ng lupa ang makikita matapos ang huling pagpapatag. Sa pagpapatag ng lupa, dapat mayroon itong dalawa hanggang tatlong sentimetrong lalim ng tubig. Matapos ang pangpinaleng pagpapatag, dapat malinis at walang baku-bakong makikita sa lupang tatamnan.

3. Ugalin ang pagtatanim ng sabayan bago ipahinga ang lupa. Makakaiwas sa paglaganap at pag-atake ng peste sa palayan kung sabayan ang pagtatanim dahil nagagawa nitong putulin ang cycle ng insekto sa panahon na pinapahinga ang lupa.

4. Siguraduhing may sapat na malulusog na punla o pananim. Ang malusog na punla o pananim ay makakapagpatubo ng palay na may malakas na resistensya laban sa damo habang ito’y papalaki.

5. May sapat na sustansya sa lupa sa panahon ng paglilihi hanggang pamumulaklak ng palay. Ang tamang pamamahala ng pataba sa palay ay magreresulta sa mataas na ani. Ibig sabihin, ibigay lang ang sapat at tamang dami ng pataba na kakailanganin ng palay.

6. Iwasan ang sobra o kulang na tubig na makaaapekto sa paglaki at ani ng palay. Kung eksakto o sapat ang dami ng tubig na gagamitin sa palayan,  makakasiguro ng mas malusog na pananim.

7. Iwasang bumababa ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng peste. Ang pamamahala sa peste ay napakahalaga sa papalaking palay. Ang kaalaman sa pamamahala ng peste ay magdudulot ng pag-unawa kung kailan at sa anong paraan sila masusugpo.

8. Anihin at giikin ang palay sa tamang panahon. Ang tamang panahon ng pag-ani at paggiik ay nagbibigay garantiya na magkakaroon ng magandang kalidad na butil, mataas na halaga sa merkado, at katanggap-tanggap sa mga mamimili.

Ayon sa pag-aaral na isinagawa noong tag-araw ng 2006, nakamit ng pito sa walong key checks ang mas mataas na aning 118 cavan at kabuoang kitang P37, 983 kada ektarya. Samantala, ang nakamit ng dalawang key checks lang ang aning 64 cavan at kabuoang kitang P18, 296 kada ektarya.#