Sanguanan ti St. Paul’s Cathedral, napalikmutan kadagiti rebulto

VIGAN CITY – Sangkadayaw dagiti sangaili ken turista ti pannakaipatakder dagiti rebulto dagiti santo iti aglawlaw ti sanguanan ti St. Paul’s Cathedral nga ad-adda a nangpadaeg iti duog a simbaan.

Maysa a turista ti nangiyebkas a kasla simbaan iti Roma ti St. Paul’s Cathedral gapu iti pannakainayon a naipatakder dagiti rebulto dagiti santo kadagiti pannakaposte ti alad iti sanguanan ti simbaan.

Proyekto daytoy ti Arkidioses ti Nueva Segovia babaen ti pannakikammayet ti parokia ti St. Paul Church nga idadauluan ni Fr. Vicente Avila ken ti gobierno ti Siudad ti Vigan.

Sakbay ti pannakaikabil dagiti rebulto, inyuman nga immuna ti arkidioses ken ni Eric Cerudo mainaig iti katayag dagiti santo. Innem agingga iti pito kadapan ti kayat ti arkidioses a katayag dagiti rebulto.

Ngem kinuna ni Cerudo a kasapulan a saan a natayag unay dagiti rebulto tapno saan a makiinnagaw ken rimbawan dagitoy ti kinadaeg ti parupa ti duog ken napnuan historia a simbaan.#