SAPATOS PARA POLIS

SAPATOS PARA POLIS. Madama ti panangipadas dagiti polis ti baro a sapatosda nga insagut kadakuada ti Vigan City government babaen ti panangidaulo ni Mayor Eva Marie S. Medina bayat ti selebrasion ti panagbalin ti Vigan a maysa a siudad idi Enero 22, 2011. Naaramid pay iti daytoy nga aldaw ti Longganisa street dancing competition. (Salvador A. Espejo)