Sarah Geronimo, nagkonsierto iti Vigan City

VIGAN CITY – Napusek ti Vigan City Convention Center iti panagpabuya ni nalatak nga artista ti pelikula ken telebision Sarah Geronimo idi rabii ti Mayo 3, kaaldawan ti panagpiesta daytoy siudad.

Gapu iti kaadu dagiti tattao, nagpaikabil ti city government iti dakkel nga screen iti sikigan ti nasao a convention center tapno maakomodar dagiti reprep nga agraem iti nalatak nga actress-singer a saan a nakastrek iti pagkonbensionan.

Who’s who iti gimong dagiti timmabuno iti nasao a concert a pakairamanan dagiti opisial ti Vigan City nga indauluan ni Mayor Eva Marie S. Medina, Cong. ti 1st District  ti Ilocos Sur Ryan Luis Singson ken ti kaingungotna, ni dati a Cong. Ronald Singson, Caoayan Mayor Germelina Singson-Goulart, Sta. Catalina Mayor Carlos Asuncion, ken dagiti personalidad iti nangato a gimong ditoy probinsia.

Sakbay ti panagpabuya ni Geronimo, ginetteng da Medina, Vice Mayor Lourdes Baquiran, ken dagiti konsehal ti Vigan City, ti laso kas pormal a pannakainagurar ti Vigan City Convention Center.#