Aplat (Maikadua a paset)

Pammaliiwna, saanen a malapdan ti irurukkuas ti rikna dagiti umili a nabayag a lineplepan ti pammutbuteng. Napingpinget itan dagiti estudiante a mangirupir iti kalinteganda. Naturtureden dagiti mangmangged nga agwelga. Uray dagiti adipen ti simbaan, ar-aramatendan ti pulpito a pangbabalawan iti kinabulok ti turay.

Naundayen a panawen a nabusalan ti ngiwat dagiti umili,

Immagibas iti panunotna dagiti balikas ni Jun: Pang, adda ita ti pagilian iti ngiwat ti bulkan. Dandanin bumtak ti lunod a mangukom kadagiti natiri ken rinuker nga agtuturay!

Nalukag iti nauneg a pampanunotenna idi sumrek ti lugan iti Kampo Crame. Dimsaag iti sanguanan ti PC/INP Headquarters.

Agur-urayen da Col. Oandas ken Lieut. Col. Santos iti pagawatan ti sangaili. Sinungbatanna ti saludoda sana pinastrek ida.

“Adda kadi problema ti RMM?” inamadna idi makatugawda.

“Masapul nga agannadkayo, sir,” kinuna ni Col. Oandas. “Masipsiputan ti tignaytayo. Naalimadmadmi nga agus-usisa ti NISA maipapan iti gunglotayo.”

“Naggapuan ti bilin nga usisaen ti NISA ti gunglo?” tinaliawna ni Col. Oandas.

“Iti opisina ni General Luzano, sir,” kinuna ni Col. Oandas.

“Talaga a didatayo sardengan a riribuken!” dimmagsen ti timekna.

“Nalawag nga agbirbirok ni General Luzano iti pangtippuogna kadatayo, sir,” kinuna ni Col. Oanda. “Dina kayat nga agramut ti gunglotayo.”

“Ngem masiripmi ti motibona, sir,” intuloy ni Lieut. Col. Santos. “Kayatna a waraen ti gunglotayo tapno awan ti mangilungalong iti panagretiron dagiti extendee generals a kabaddungalanna. Dina ipalubos a suktan ida dagiti ubbing ken progresibo ti panagpampanunotda nga opisial Ammona a dina magemgeman ida.”

“Ammok. Pinadasko a kasarita ni General Luzano maipapan iti ir-irukenyo ngem dinak intaltalek. Pinabasolnak pay ketdi a mangbingbingay iti militar.

“Napigsa ti diskriminasion, paboritismo ken nepotismo, sir,” kinuna ni Col. Oandas. “Uray napintas ti rekordmo, no awan padrinom, lumotenka iti puestom. Dayta ti dakkel a pakaup-upayan dagiti padami a junior officers.”

“Dikayo koma maupay. Agbalin ketdi koma a karit kadakayo a mangipasnek iti panagserbiyo.”

“Kidemanmi kadi lattan dagiti mapaspasamak?”

“Maawatak ti kaririknayo ngem masapul ti panagtanang.”

“Nababan ti moral dagiti kamkameng ti gunglo, sir,” kinuna ni Col Oandas. “Kayatda payen ti agrebelde.”

“Saan!” nayesngawna. “Isayangkattayo ti panagbalbaliw babaen ti natalna a wagas.”

“Kaano ti idadatengna, sir?” adda panagduadua iti timek ni Col. Oandas.

“Dumtengto a kas iti idadateng ti baro nga agsapa!” impanamnamana.

Nagsubli ti irteng ti barukongna idi makapanawen dagiti sangailina. Kaanonto a dumteng ti panagbalbaliw iti ikub ti militar? nasaludsodna iti nakemna.

INLUKAT ni Lieutenant General Castro ti tawa sana inwaras ti panagkitana. Nagdaegen ti nakaparsuaan, naitanamitimna.

Naawis ti imatangna kadagiti agsisinnippit a kalapati iti sanga ti narukbos a narra. Kellaat, timmayab dagitoy, nagrikosrikosda sada nagsuek nga agdisso iti tuktok ti kapilia.

Naglumen ti raniag ti matana idi mataldiapanna dagiti napuskol ken nangisit nga ulep a nangsallukob iti apagtangkayag nga init. Pakpakauna ti dumteng a bagio?

Immirteng ti riknana. Makalawasen manipud indatagna ti manipesto a nakaibisikan dagiti ir-iruken dagiti kamkameng ti RMM ngem awan pay aksion ti Presidente. Pinandagan kadi manen ni General Luzano a kas iti inaramidna kadagiti gannuatda iti kallabes?

Sinabat ti salemsem idi rummuar iti balay. Pinidutna ti pagiwarnak a naipasirok iti landok a ruangan. Inukradna. Pinalabsanna ti paulo ti damag: CA calls for civil disobedience!

Immirut ti aangsanna. Saan kadin a mapengdan ti pannakasilmut ti riribuk?

Indissona ti pagiwarnak idi makangeg iti panukpok iti garahe. Timmakder ket nagtakder iti apagbingngi a ridaw. Lanlansaan ni Jun ti nangisit nga immatiddog a kahon. Ammona ti kayat nga ipaawat ni Jun. Lungon! Natayen ti demokrasia!

“Sumurotka manen iti People’s Rally?” pinilitna a pasimbengen ti timekna.

“Ar-aramidek ti dimo kabaelan nga aramiden, ‘Pang.”

Dina intaltalek ti pasagid. “Awan pammalubos kadakayo nga agrali,” kinunana.

“Ti kunam, mabutengkami, ‘Pang? Saan nga agnanayon lattan a nakabaag ti ipusmi!”

“Karkaritenyo ti turay!”

“Mababalawnakami kadi, ’Pang? Nagbalin a tuleng ti turay iti araraw dagiti umili!”

“Saan a maiwayat ti panagbalbaliw iti apagkanito laeng.”

“Saan a maagasan ti sakit no di mapugipog ti puonna, ‘Pang.”

“Sobran dayta, Jun! Isaysayangkatyo ti yaalsa!”

“Adda kadi pay nabati a pamuspusan, ‘Pang? Awan ti nagudilan ti natalna a wagas a panangirusat iti panagbalbaliw!”

Saan a nakatimek ni Lieutenant General Castro.

“There’s no turning back, ‘Pang. Naiwaragawagen ti civil disobedience ken pannakaboykot dagiti produkto dagiti crony establishments. Dagitoy ti irusatmi a pangontra iti rinuker a turay!”

“Silsilmutanyo ti riribuk!”

“Pangrugian laeng dayta, ‘Pang. Dikami agsardeng agingga iti di matippuog ti bulok a turay!”

Nakaem ti sangi ni Lieutenant General Castro a rimmuar iti garahe. Nagpasalas. Impusotna ti bagina iti sopa. Kasla napaksuyan iti panagriknana.

Nagkiriring ti telepono. Pinidutna ti auditibo. Naitimkanna ni Executive Secretary Soliman.

“Umaykad’toy opisinak, Angelo,” kinuna ti sekretario. “Napateg ti pagsasaritaantayo.”

(Maigibusto)