Basolko kadi? (Maikadua a paset)

NAPATAKDER ni Tatang idi madlawna ti kaaddami ti uneg ti pagtaengan. Kas kalag-an ti angin dagiti sakana a nangsabat ken ni Manang. Dagus met a timmakder dagiti dua a kaduana.

“Addakay met gayamen!” inasitganna ni Manang sana inigganan ti imana. “Umayka ta     iyam-ammoka kada kumpadre a Juan ken ti buridekna.” Nagturongda iti direksion dagiti sangaili.

“Ania la unayen ti basolko ta napalalo’t panangilaklaksidda kaniak? indayamudomko.

“Pudno gayam ti imbagam padre, maysa nga anghel a bimmaba ditoy daga ti kinapusaksakna daytoy nga anakmo,” kinuna ti natataengan a Juan kano ti naganna. Kas kimat ken kas kapardas ti alas-kuatro a nangiyawat ti imana ken ni Manang.

Naguyek apagbiit ni Tatang sa nagisem ti nakalawlawa, ‘diay isem a dumanon pay iti lapayagna. “Kinunam,” kinunana, “addaan la ngaruden iti napintas a langa, nalawa ti panagpampanunot ken kas balitok pay ti panagpuspusona.”

“Adu ngarud ti agngayangay a mangbaud iti pusona, Tiong?” timek ti kaubingan a kumiremkirem pay ti singkit a matana. Kasla nakakidem nupay simumulagat.

Nagkatawa iti nakapsut ni Tatang. “Adu ngem diak pay itulok,” insallabayna ti imana iti makannawan nga abaga ni Manang. “Daytoy a klase nga anak ti mangipanaw kadakami ti ima ni kinakurapay.”

“Tatang, haankay unay nga agarapaap ti nakangatngato ta amangan ta iti kinangatona, diakto magaw-aten. Kasanonton?” inyallatiw ni Manang.

Nagulimek apagbiit ni Tatang. Tiniliwna dagiti mata ni Manang. “Balasangko, saanka met a purpursaran ngem dagita nga arapaapko para met laeng kadakay nga anakko. Naragsakakon basta makitak nga adda isem kadagita bibigyo.”

Kellaat a nagburek ti darak ti nangngegak. Apay ngarud a nakaragragsak ita nupay napalalo’t panagladladingitko ti panangilaklaksidna kaniak? Agsalsalawasaw metten ti amak!

Ni Manang iti abayna, purdios met ti is-isemna. Ania aya ti aramidek tapno uray apagdarikmat laeng, mapadasak ti agbalin a kas kenkuana? Ni Mariel nga ay-ayaten ti amin. Ni Mariel a nasirib. Ni Mariel a napintas. Ni Mariel, ni Mariel! Awan sabali a makitkitada no di ni Mariel! Matitileng pay ketdi ti lapayagkon. Uray agdurek anusak, malisiak laeng a mangngegan dagita a banbanag!.

Uray la naggungon ti balay idi inserrak ti ridaw. Naggaraw amin a mata ket nagturong iti lugarko. Dagus a naglibbi ti natataengan. Diay singkit, namindua pay a nagngilangil. Nagbalin a tigre ti mata ni Tatang. Umas-asuk manen ti aangotanna ngem diak inkankano. Simrekak iti siledko. Inrikepko a nakapigpigsa ti ridaw sako linangoy ti katrek. Nagtantanabutobak. Innalak ti pungan a nakakabil ti uluanak. Miningmingak. Nagparang ti langa ni Tatang sadiay. Kumilaw ti matana.

“Dikay maawatan! Sadak la makita no adda maikaniwas a maaramidko.” Rimmuar dagiti kapas a linaon ti pungan. Nagkakanalbuog ti entero a silid. Nagwaras dagiti lima a pungan iti suelo.

Naguni ti ridaw. Naiduron. Ni Tatang, nakatakder iti ridaw. Agap-apuy ti matana.

“Marieta, urayenka sadiay salas,” kinunana sakbay nga inrikepna ti ridaw.

Inyabbongko ti rupak iti pungan nga itay laeng ket nagsagrap iti amin a pungtotko. Diak pulos nagtimek. Diak naggaraw. Inin-inayadko nga impababa ti pungan a nakaakkub iti rupak. Inaprosko ti pungan, agbabbabasa. Pinunasko ti matak ngem ad-adda ketdin a nagbulos ti luak. Kasla sinaksak ti pusok ta anian nga ut-ot ti nariknak.

Dinak pay nga inkankano ni Tatang. Uray lima laeng a segundo a panangay-ayona kaniak, dumanon langit ti ragsakkon, ngem anian. Anian…anian!

Naguni manen ti ridaw. Ni manang! Ni Manang nga isu’t makagapu iti amin a panagsagsagabak. Immasideg iti yanko. Iniggananna ti abagak sana pinunas ti matak.

“Ading, no adda problema, ibagam kaniak. Awan sabali nga agsisinnaranay no di sita met laeng.”

Induronko a paadayo kaniak. “Diak pagan-ano ti buaya a kabsat!” imparupak.

       (Adda tuloyna)