SARITA: Dalluyon (Maikadua a paset)

Ni Sir Braulio ti coordinator dayta a programa ti Edukasion ditoy a deppaar ti Amianan a Luzon.

Binagkatna dagiti gamigamna a simrek iti booth. Dimmagas a nakitungtong pagbiit iti guardia ken teknisian.

Talaga a naturedka, Sir,” indayaw ti guardia.

Napaisem. Manon, aya, ti nangibaga kenkuana iti kasta? Ti panangibutaktakna kadagiti anomalia iti Cabaybay ti kayat a sawen ti guardia. Dagiti iregularidad a mapaspasamak: ti kinaladaw a sumrek dagiti agtrabaho iti munisipio, dayta ‘nak-ti-sal-it a hueteng, dagiti agraraira a maiparit nga agas, ti fruit game a pagmamauyongan dagiti ubbing, dagiti pasaway a drayber, dagiti matmaturog nga opisial wenno otoridad.

Akemtay’ dayta, kunkunana met no kasta a dayawenda. Ta asino pay ngamin, aya, ti agtimek no di isu nga adda iti lugar? Akuenna, adda met panagamak nga agum-umok iti barukongna no kasta a rugiannan ti mangbanat. Ngem no mapanunotna ti sibubukel a pagsayaatan dagiti umili, dagus a mapunas dayta a buteng— agpukaw a kas asuk iti law-ang ket maurnong dita ta inton panawenna, yetnag ti langit a kas bisibis iti mawaw a daga.

Ipintana ti naganna ta panggepna ti tumapog iti basingkawel, kunkunada iti likudanna. Basingkawel? Tirtiraenna dagiti agtuturay sa ita makipaset kadakuada? Ha-ha-ha! Di pay nadadael ti isipna!

Patpatiem dayta, kunkunada pay. Naggapu met ket iti hueteng dayta kotsena!

Nupay nasakit dagita nga ipulpulagidda kenkuana, a bumangonan a kasla dalluyon ti gura iti barukongna, palabsenna lattan dagitoy. Ubbaw iti kinapudno dagita, irasrasonna lattan! Kayatdak laeng a tippuogen!

Sakbay met ketdi a sinerrekna daytoy a kas nayon ti widawidna iti inaldaw, inadalnan no ania dagiti mabalin nga ibungana. Ngem awan ti nakitana a pagdaksan.

KAS kabang-i ti malaylayet a bulong-saba a pagbungon iti patupat ti ayamuom nga inyeg dayta nga agsapa ken ni Sir Braulio. Uray la dimmakkel dagiti matana idi yangadna ti rupana a nakaitalimudok iti report nga ar-aramidenna. Naipasabat kenkuana ti maysa a dayag a nakapantalon iti maong a naasmangan iti kumepkep a pink a blusa. Nalanay ngem mangar-arit dagiti mata a naiturong kenkuana. Agar-arimasa dagiti bibig. Iti tantiana, mapanen a duapulo ti bisitana.

Good morning, Sir,” naidaydayaw.

Good morning, too!” Di ammo ni Sir Braulio no simngaw ti timekna wenno saan. Inwagisna ti tugaw iti sangona.

Agyamanak, Sir.”

Ania ti maipaayko? Ken ania itay ti madaydayaw a naganmo, Ba’sang?” inamad ni Sir Braulio. Naitalimudok ti imatangna iti nakarit a dua a munturod iti sanguananna. Adda ikarkari dagitoy a nalamiis nga ubbog— ubbog a di kauma nga inumen; a di pay nasarakan dagiti adbenturero; a di pay nasukisok ti puonna…

Siak ni Ma. Christine de Acis, Sir… taga-Buyon. Kayatko koma ti agaplay iti eksaminasion nga inyawagyo iti radio no mabalin.”

Kasta kadi? Ala , nasayaat met, Ba’sang, ta maituloymo met laeng ti panagbasam…”

Nakapanawen ti bisitana ngem ken ni Sir Braulio, kasla adda latta daytoy iti sangona a nakasamsam-it ti panagis-isemna; nga aginakbay ti banglona.

Winagwagna ti ulona. Nagdiram-os bareng mayaw-awanna ti ladawan ni Ma. Christine ngem kaskasdi a nakalamina daytoy iti utekna.

(Adda tuloyna)