SARITA: Damo a panagukrad (Maikadua a Paset)

“Ket ania ti pangngeddengmo?”

“Sumurotak kenkuana, Ate.”

“Laglagipem nga adda asawa ni Ernie, Janet,” kinuna ni Manang Espie. “Panawannakanto no maumaannaka.”

“Nasaysayaat nga amang a makigasanggasatak ngem iti lumotennak ditoy,” kinuna ni Janet.

“Sika laeng ti makaikeddeng no ania a dalan ti surotem,” kinuna ni Manang Espie. “Panunotem koma a nalaing tapno awanto ti pagbabawyam iti kamaudianan.”

“Diakto agbabawi, Ate,” kinuna ni Janet. Nagyaman sakbay a pimmanaw.

Intuloy ni Manang Espie ti nagdalus. Inukkonna dagiti rugit. Impisokna iti lata a pagbasuraan.

Kalubanna koman ti basura idi agrisud iti panunotna ti kinapudno: Daytoy ti sirkulo ti biagda: adda pumanaw a napnuan namnama iti nasaysayaat a klase ti panagbiag; adda met agsubli nga imetna ti pannakapaay!

Nagbuelta. Nagsay-a sakbay nga induronna ti rikep ti akin-amianan a siled.

Nagwingiwing iti naipasabat kenkuana a buya iti panipngeten ken nailet a siled. Agkikinnusay dagiti matmaturog iti suelo a naap-apan iti ikamen.

Linayawna dagiti matmaturog. Inlukipna ti tawa tapno adda sumbrek a lawag. Inukkonna dagiti mureng a naisallapay iti naibanteng a barut iti suli.

Nagareng-eng ni Susette. Nagrupanget a nangtapaya iti mugingna.

“Adda kadi napudot a danum, Ate?” sinaludsodna.

“Bay-am ta mangipapudotak,” insungbatna.  “Adu kadi ti kostumeryo idi rabii?”

“Wen, Ate. ‘Mom metten, no adda kabarbaro a dancer, agdudupudopda.”

“Taga-ano ti dancer?” sinaludsodna.

Nagmurareg ni Susette. “Ni Mr. Arreola ti pagsaludsodam, Ate,” kinunana idi agangay. “Pinagkarinakami a dimi ilatlatak ti kinasiasino ni Mystery Dancer.”

Saanen a nagusisa pay. Nagturong iti banio. Pinunnona ti batia iti danum sana inyuper dagiti lupot. Labaannanto dagitoy kalpasan a madalusanna ti stage ken ti pagiinuman.

Sinabat ti makasael nga ingel ti sigarilio ken serbesa idi makatadog iti pagiinuman. Iti sikigan ti bassit nga stage, agun-unnoy ti dina am-ammo a kumakanta: My hope’s just a thread… a small piece of thread……

Nalipatan manen ni Tasio nga iniddep ti karaoke, naisipna.

Mapanna koma iddepen idi mariparna ti babai a nakatugaw iti panipngeten a suli. Ni Roxanne! Nagudduan ti bote ti gin iti lamisaan.

“A, ti baggak a naglumen ti rimatna,” impasabat ni Roxanne.

“Nainkabsatan a balakad,” kinuna ni Manang Espie. “No dimo sardengan dayta,” intudona ti bote, “asideg ti apitmo!”

“Dinak sermonan!” imbanang-es ni Roxanne. “Ammok ti ar-aramidek!”

Sige, aglemmeska iti arak, Ngem maiwagsakmo kadi ti kinapudno nga aglumenen ti rimatmo? nakunana iti unegna.

Nagpusipos ket rinugianna ti agsagad. Ngem bayat ti panagdalusna, kasla naipigket iti panunotna ti buya iti likudanna. Immapay iti panunotna: Adda kadi nagdumaanda ken ni Roxanne?

Dina napupuotan a naapiras ti pingpingna a pinaingpis dagiti panawen a kaawan-turong ti panagbiagna. Sangapulo ket pito a tawen ti napalabas, isu – ni Espie Andrada – ti karimatan a bituen ti Diana’s Greenfields. Arig agparintumeng dagiti lallaki iti sakaananna. Diosa a pagtamdan. Baggak nga ingget raniag.

Ngem dimteng ni Alma Amor. Ub-ubing. Nalaslasbang. Nagbalin daytoy a sentro ti atension uray dagiti agraem idi kenkuana.

Dayta ti dina naawat. Binirokna ti pammatalged kadagiti nagsisinnublat a lallaki iti biagna ngem napaay. Ni Rey, maysa a polis, ti kaudian a nangikabbalay kenkuana. Isu ti ama ni Aleta. Ngem idi makasarak daytoy iti nalaplapsat, pinanawanna ida nga agina.

Linemmesna babaen ti arak ti dukem ti barukongna. Ngem kalpasan nga agmawmaw ti espiritu ti arak, rumkuas manen ti dagensen nga ad-adda laeng a mangpabantot iti riknana. Idi maibbus ti kuartana, kapilitan a nagsubli iti beerhouse. Ngem kas iti sabong a mangrugin a marsaak, manmanon ti mailaw-an a kustomerna.

Maysa a malem, kinasarita ni Mr. Arreola. “Awatem ti kinapudno a laoskan, Espie,” kinunana.

Naputed ti panagpampanunotna idi manakliing ti naburak a bote iti suelo. Tinaldiapanna ni Roxanne. Agsalsalloy daytoy a nagpakusina. Masinunuona a mapan iturog daytoy ti babantot ti barukongna.

Awan nagdumaanmi, naitanamitimna. Kaarigda ti natay a sibibiag nga in-inut nga agrupsa iti pagbasuraan ti biag!

(Maituloyto)