SARITA: Damo a panagukrad (Maudi a Paset)

Pinagtalna ni Manang Espie ni Malou ngem nagwagteng ketdi daytoy a nangsango kenkuana.

“Sika, dimo kunaen a nadaluska,” inwitwitna. “Basuraka met a kas kaniak! Uray ni Aleta, pupuotem ti saok, agbalinto met a mureng a liblibian ti gimong!”

“Dimo iramraman ni Aleta!” kinuna ni Manang Espie.

“Dikan agindidi!” insungbat ni Malou. “Sika, ni Aleta ken siak… ania ti nagsusupadiantayo? Agpaparis ti inalattayo!”

“Diak magustuan ti turong ti saom, Malou,” minedmedan ni Manang Espie ti riknana.

Nagbanang-es ketdi ni Malou sa tumanabbaaw a pimmanaw.

Tinaliaw ni Manang Espie ni Susette. “Adda kadi ilimlimedyo a diak ammo?” kinunana.

Inlisi ni Susette ti matana. Sintagari nga immadayo dagiti dadduma.

“Susette, dinak paglibakan!” ngimmato ti boses ni Manang Espie.

“N-no kayatmo a takuaten ti pudno… agpaliiwka, Ate… ita a rabii!” nakuna ni Susette.

NAGTAKDER iti panipngeten a paset ti kalsada. Ditoy, makitana dagiti rummuar-sumbrek iti Diana’s Greenfields.

Nagintek ti matana iti parupa ti beerhouse a linakub ti aggilapgilap a nadumaduma ti marisna a babassit a bombilia. Immapay iti panunotna: kaarigmo ti misteriosa a diosa, addaan naisalsalumina a kayaw ken nabileg a batumbalani a mangtaringguyod kadagiti lallaki nga agpasag iti saklotmo!

A, uray ti garampang nga ayug manipud iti karaoke iti nakuyem a salonan a makilinlinnimog kadagiti nasarangsang a garikgik ken katawa, addaan met iti naisangsangayan a talugading a mangawis iti essem nga aglemmes iti makabartek a ragsak iti manglimlimo a lubong dagiti sabong ti rabii a nagbalin met a paset ti biagna iti napalabas.

Dina intaltalek dagiti sumanengseng a lamok. Ngem sangkaapputna no kua ti agongna no kasdiay nga ikiraid ti angin ti tapok sana idaknir kenkuana ti angseg ken alingasaw ti agruprupsa a rugit manipud iti pagbasuraan iti abay ti poste ti elektrisidad.

Umad-adalem ti rabii. Pumigpigsa met ti kinnit ti salemsem ken ti mabukbukel nga atap iti kaungganna. Napanan ni Aleta? Apay nga awan iti puestona?

Linintegna ti bagina idi limteng ti timek manipud iti mikropono: And now, gentlemen, what you’ve been waiting for – the sensational star of the night, the sultry and exotic Mystery Dancer!

Nangegna ti panagbanugbog ti tambor sa ti pannakaipatayab ti garawigaw a tokar. Gimluong dagiti sipat ken sultip.

Bimmallasiw iti kalsada. Simbrek iti uneg. Nakilinnetlet kadagiti lallaki a nagtakder iti abay ti ridaw.

Imbakalna ti matana iti entablado, iti nakabikini ken nakamaskara a babai a kasla magneto a surotsuroten ti nagtimbukel a lawag bayat ti panagliad, panagkuyegyeg ken panagkayangkayangna a nangkumpas iti napartak a tokar.

Naapputna ti bibigna. Panagriknana, kasla marunrunot a kandela iti nagtakderanna.

Nagkidem ta dinan madaeran ti buya iti sanguananna: ti simmantita a rupa iti likudan ti nalabaga a maskara, ti agallo-allon a barukong ken ti narakab a patong a pagpiespiestaan itan dagiti naalikuteg a mata. Naasut ti saludsod iti bibigna: Apay? Aleta, apay?

Umaddang koma tapno agpasango ngem natengngel ti takiagna. Ni Mr. Arreola.

“Dika ageskandalo ditoy,” nakapsut ngem nadagsen ti bosesna. “Inta iti bahay-kubo. Urayenta a malpas ti panagpabuya ni Aleta.”

“Hudaska!” inridisna. “Ginundawayam ti kinalupoy ni Aleta!”

MAKABIBINEG ti ulimek iti nagbaetanda. Inem-emanna dagiti balikas nga agpilit a rumkuas iti bibigna.

“A-awan ti pagpiliak, ‘Nang,” nagdumog ni Aleta. “Didak metten pautangan dagiti papagayammo. Awanen ti sabali nga umasidegak no di ni Mr. Arreola….”

Sinaklot ni Manang Espie ti dakulapna. Tinaldiapanna ti rosas iti abay ti tawa. Mangrugin nga agukrad ti sabong. Inton bigat, iyarkosna koma iti bassit nga altar. Ngem sabalin ti umag-agibas iti panunotna…. Nalaylay a rosas iti pagbasuraan!

“Maawatak ti kaririknam, ‘Nang,” nagtimek manen ni Aleta. “Agbalinta koma a praktikal.”

Saan latta a simmungbat. Agpalteg manen ti napurisan a dakulapna. Ngem adda nasasaem a manggepgeppas iti kinataona: sugat iti kaunggan!

“Ngem saan nga agnanayon daytoy a lubongta, ‘Nang,” pinisel ni Aleta ti dakulapna. “Agurnongak! Akkalenkanto ditoy. Agkuyogtanto a mangpanaw daytoy nga impierno. Ikarik, ‘Nang!”

Nabayagen a nakapanaw ni Aleta ngem nagtalinaed iti tugawna. Adayo ti turong ti matana. Umuk-ukuok iti panunotna: kasano katibker dayta a kari?

A, panawento ti makaibaga….

Kabayatanna, dayta a kari ti agpaay a linas a pagkaptanda nga agina tapno dida mairarem iti isasabuag ti napigsa nga allon ti biag.

Agkakapsut a timmakder. Binagkatna ti paso sana impabangsal. Ita a rabii, maukkoran ti nagbukar a rosas iti lua ti kannag.#