SARITA: KAS KAGITA TI KOBRA (Umuna a paset)

PLANG! PLANG! PLANG! Addaytan ti aweng ti daan a bomba a pinagbalinda a kampana ti San Luis provincial jail.

Alas singkon,” nakuna ni Boy Kobra iti bagina. Iti agsangapulon a tawenna iti daytoy a pagbaludan, kabisadonan no ania ti kayat a sawen ti aweng. Ibabangon iti bigat. Pannangan. Taripnong. Misa wenno umay kasabaan ida dagiti kameng ti agduduma a sekta.

Nagmulagat. Ininatna ti napno iti tato a takiagna. Bimmangon. Pinidutna ti maris dalandan a kamisetana a namarkaan iti “BAGONG BUHAY” ngem saanna nga insuot no di ketdi insalapayna iti abagana. Binirok dagiti dapanna ti daanen a sandalia iti sirok ti agir-iray a kamana.

Nagtarus iti pangileten a multipurpose pavement ti SLPJ. Addan dagiti sumagmamano a provincial jail guards a mangiwardas iti “morning exercise”. Manipud nagtugaw a provincial warden ni Ret. Police Captain Jose Madriaga Jr., binigaten a maisayangkat ti ehersisio. Idi damo dina ikankano daytoy a derektiba agingga nga imbartolinada. Napadasanna ti saan a napakan gapu iti panangsukirna iti adu a paglintegan iti “uneg”. Sa laeng naipan iti minimum tolerance idi ammonan a suroten dagiti pammilin. Kuna idi ti warden nga isu ti mangtukkol iti sarana a di kinabaelan dagiti immuna a nangtarawidwid iti pagbaludan.

Iti unos ti maysan a dekadana iti SLPJ, awan a pulos ti nakaitured a padana a balud a nangbangga kenkuana. Awan ti mayor mayor kenkuana. Ti kayatna ti masurot. Adun ti binugbogna a gistayan natay. Awan met ti bibiang dagiti dua nga immuna a warden kadakuada a balud. Kanayon a manglanganda ket kas iti mangmangngegna kadagiti guardia, iti galiera, madiongan wenno no ania ditan a sugalan ti ayuyangda. Agingga a ni Madriaga ti simmukat. Nupay estrikto, nalinteg. Impakatna ti estilo militar iti panangimatonna iti SLPJ.

Nalpasen ti panagwatwatda. Ita, agsublidan kadagiti seldada tapno urnosenda dagiti katreda. Kinuna itay ti guardia a Tagupa ti nameplatena, bumisita ti gobernador ti probinsia kalpasan ti misa ita nga aldaw. Agiwaras kano iti agduduma a personal a masapsapulda a balud.

Naidalimaneknan dagiti wara iti iddana. Agalas otso pay laeng ngem dagaangenen. Maikaduan a lawas ti Marso ket umasidegen ti tiempo ti kuaresma. Pinidutna ti plastic a paid iti suelo nga adda markana a ladawan ti Mannubbot iti krus. Nalagipna a daytoy daydi inted kenkuana ni Rev. Fr. Eugene Garcia III idi nalpas ti panangmisana itay napan a lawas. Iti panangmingmingna iti ladawan, kasla sumarut iti kaungganna dagiti mata ti Mannubbot. Nagpaid ket iti panagkuti dagiti piskelna, lalo pay a nagminar ti nakabirakak a kobra a naitato iti nabayog a barukongna.

Boy Kobra. Kayariganna ti kobra idi adda pay laeng iti ruar. Awanan Dios. Pagbutbutngan ti kagimongan. Awanan asi. Kas kagita ti kobra nga awan ti makalasat iti asinoman a tukkawanna. Manon a biag ti kinettelna? Manon a pamilia ti nagladingit iti tunggal kanalbuong ti paltogna? Ngem awan aniamanna dagita kenkuana ta tunggal magsat nga anges, adda kaibatoganna a gatad.

Ah, nabayagen daydi. Ita, lumakayen. Daydi kabutbutengda a kobra, addan a sitatangkal. Iti aniaman nga oras mabalinda a pitpiten ti ulona tapno mamimpinsanen nga agpatingga.

NARAGSAK a nagawid ni PFC Emmanuel Sto. Domingo iti dayta a bulan ti Mayo. Kalkalpas ti panagsanayna. Ita, naan-anayen a kameng ti Scout Ranger. Kamaudiananna, kalpasan ti tallon a tawenna a kameng ti armada ti pagilian, naaddaan iti gundaway nga ag-schooling. Saan la a basta nalpasnan ti panagsanay. Isu ti napili nga outstanding iti dayta a batch. Linaklakana ti training ta iti laeng bantay ti nagnanaedanna iti unos ti tallo a tawenna iti military.

Ngem nasukatan ti ragsakna iti naglaok a ladingit ken umap-apuy a gura idi maduktalanna nga insukaten ni Arianna, ti nobiana. Makikabkabbalayen daytoy iti aritosan ken adik nga anak ti milyonario iti lugarda.

Nagtalinaedak a napudno kenka, Arianna,” nakunana. “Apay a tinallikudannak?”

Naamirisko a dinak mabiag, Emmanuel. Naumaakon iti kinarigat isu a pinilik ti makidennan ken ni Jake. Pakawanennak,” arig napleng iti inlatak ni Arianna.

(Maituloyto)