SARITA: Lebanon: Iti Kuko ti Lawag (Maudi a paset)

Nalagip ni Jenny nga adda maangay nga okasion iti kabangibangda nga ili ket daytoy ti sagsaganaan ti adingna ken ti Mamana.

“Isaganamon dayta bagim, Arlyn, diak maanusanen a kitkitaen ti nagkas-ang nga itsuram. Awanen ti pakibiangko uray no siak ti pagasngawan ti luksaw ni Mama,”nakuna ni Jenny.

Iti maikadua a gundaway, makita manen ti ragsak iti paturay nakusipet a mata ni Arlyn. Ikarkararagna a sapay ta saanen a mabassiw ti arapaapna ket magun-odnan ti langit a nabayagen a tartarigagayna.

Nadanon ti rabii a pannakatungpal ti plano ni Jenny. Idi siguradonan a haanen nga agsubli pay da Mamana, dagdagusen nga immuli diay kuarto a nakaikulongan ni Arlyn.

“Nakapanawen da Mama, ni laengen Papa ti tao diay baba ngem sigurado a naimasen ti turogna,” arasaas ni Jenny a bayat nga ik-ikkatenna ti kandado ti kadena. Pagyamananna ta nabati ti tulbek ‘diay kuarto ni Mamana.

Apaman a naikkat ti landok a nakaputipot ‘diay bagi ni Arlyn, siaalibtakdan a nagimpaki. Inyal-aludoyda ti immadayo tapno saan a makariing ti nakaturog nga amana.

“AGYAMANAK unay, Jenny, iti tulong nga impaaymo kaniak. Nagasatak pay laeng ta nagbalinka nga amok. Ni kaanoman, dikanto malipatan,” agsangsangit a naiyebkas ni Arlyn sana inarakup ti amona a babai a nangtulong kenkuana.

“Kurang pay daytoy inaramidko a subad ti inaramid ti pamiliak kaniam, sapay koma ta mapakawandak,” haan metten a maibturan ni Jenny ti panagsangitna.

“Awan ti basolmo kaniak, Manang Jenny.”

Dinagdag ni Jenny ni Arlyn nga umunegen ‘diay barko ta tattay pay laeng nga agung-ungor a mangipasimudaag a dandanin aglayag.

Imbilin amin ni Jenny ti aramiden ni Arlyn tapno makadanon ‘diay airport ken makaawiden. Ngem sakbay ti amin, inyawat ni Jenny ti bag ta adda panglaglagipan ni Arlyn kenkuana.

“Agannadka, Arlyn,” daytoy ti naudi a nangngeg ni Arlyn kabayatan ti yuunegna iti barko. Nagpakada met babaen ti panangiwagaywayna ti kanawan nga imana ken nangipaay iti nasalimetmet nga isem a mangibagbaga iti sipupuso a panagyamanna.

SAAN a makatalna ni Arlyn, adu ti sumsumrek a banag ti panunotna. Rimmuar, napan diay ngato ti barko, apanna liwliwaen ti bagina.

Babaen ti anaraar ti pispisi a bulan ken raniag nga aggapu kadagiti makapabang-ar nga agrimatrimat a bituen, inuyos ni Arlyn ti nauneg nga sennaayna. Sennaay a kasla kayatna a silduken amin nga angin tapno masukatan dagiti agrikrikus nga allawig iti bagina. Ken sennaay a mangipaduyakyak a nalpasen ti rigatna.

Pagammuan, nalagipna ti bag nga inyawat ni Jenny. Dagdagus a bimmaba ken nagturong diay kuarto a nakaikamanganna. Kasla nagsardeng ti panaganges ni Arlyn bayat ti in-inut a pananglukatna iti bag. Nabayag a di  nakatagari.

“Jenny agyamanak,” arasaas ni Arlyn.Nataldiapanna ti sobre iti tukot ti bag. Masmasdaaw no ania ti linaon ti surat ngem ammona nga adda pannakainaig daytoy ken iti naggian iti bag. Dagus a linukatanna.

Arlyn,
Ammok a kurang pay dayta no idiligmo iti tiempo a panagserbim kadakami. Kurang dayta a pakadagupan ti amin a rigat nga inka napadas kadakami. Awan ti pammakawan ti panangmalmaltrato ti pamiliak kaniam iti unos ti tallo a tawen.

Diak maawatan ti bagik no apay  nga asideg a palalo ti riknak kaniam. Tunggal makitaka nga agsangsangit, ilimlimedko laeng ti panagtedted ti luak. Kayatko nga arakupenka iti kanito a panaglidlidaymo ta mariknak a palalo ti sakit nga aw-awiten ta barukongmo. Mabalin a ti darak a Filipino nga agtaltalaytay iti bagik ti mangpaspasilpo ti riknata. Wen, Arlyn, maysaak met laeng a Filipino. Pakawanennak ta inlimedko kaniam, siak ti anak ni Mama iti Filipino a lalakina.

Kumpara kaniak, nagasatka nga adayo ta adda pamiliam a sobra a mangay-ayat ken mangur-uray kenka.

Alaem dayta kuarta ta adda usarem a mangbangon iti sangpetam a pamiliam.
                                Jenny
 
 Kellaat ti panagulimek ni Arlyn, bunga ti nabasana a surat. In-inut a nagleppay ti dua nga abagana. Agarimayang manen dagiti luana. Nagkallatik ti panunotna dagiti kanito a nakipagladladingit ni Jenny kenkuana. Nalawag aminen…

Nupay nasaem a panunoten ti napait a kapadasanna, sisasaganan ni Arlyn a mangsango ken mangituloy ti awan sarday a dangadang iti biag.#