Lebanon: Iti kuko ti lawag (Maikadua a paset)

Nabambannog ti bagi ni Arlyn kalpasan ti agsasagannad nga inobrana. Nakittakittang ti ramramayna, nasakit ti saksakana a kasla kayatdan ti mabuwal. Insikapna ti immuli ta mapan aginana. Ngem apagsagpatna pay laeng diay agdan, nangngegna ti natinggaw a boses ti baket. Gapu iti butengna, dagdagus a nagturong iti ayan ti agpungpungtot a baket. Agung-unget ti baket ta saan a naplantsa a nalaing ti badona nga usarenna a mapan ti kapilia. Matartaranta ni Arlyn a nagtungpal.

Gapu ti bannog a marikriknana, saanna a napupuotan nga agas-asuken ti galot a padpadalananna iti plantsa. Sana laeng nasiputan di agbugbugtak nga immasideg ti baket. Nalussok metten ti badona. Agtigtigerger ni Arlyn, pampanunotenna no ania ti mabalin nga aramiden ti baket kenkuana, saanna ammo ti sawenna. Nagtadem ti kita ti baket, kasla leon nga agngarngariet. Pagammuan, pinungotpungotna ni nakamalanga nga Arlyn. Ginaw-atna ti nakabarbara a plantsa sa awanan asi nga indeppelna iti bukot ni Arlyn. Nalpasanna ti bukot, diay manen takiag ni Arlyn. Insardeng laeng ti baket ti ar-aramidenna idi malupsakan ti kudil ni Arlyn.

“Kurang pay dayta a bayad ti badok a dinadaelmo,” imbir-at ti baket.

Palalo ti kullaat ni Arlyn, ngem di pulos a natignay ti baket. Pinanawanna lattan ti agan-anawag a babai. Gapu iti panaas a narikna ni Arlyn, saan a nakayanan ti bagina, naawanan iti puot.

Idi agsubli ti puotna, ti naamo a rupa ni Jenny ti namulagatanna. Ag-agasan daytoy ti takiagna nga uray la mabidbidong a rumrummuar ti tabana.

Marikna manen ni Arlyn ti sakit nga impaay ti baket kenkuana. Maas-asi iti bagina, agsangiten, ngem inyasideg ni Jenny ti abagana.

“Manipud ubingak, mabutbutengakon ken Mama. Nupay inak, saanko a maidulin ti butengko tunggal umasideg kaniak,” naalumanay nga insawang ni Jenny sabay apros iti rupa ni Arlyn. “Maysa laeng ti makitak a makagapu ti kasta a kauyong ni Mama.”

Pumpunasan ni Arlyn ti timren a lua ti matana, an-anagenna ti istoria ni Jenny.

“Naistoria idi ni Papa kaniak a sakbay a nagasawada ken Mama, adda immuna a lalaki ni Mama. Maysa a Pilipino. Inay-ayat ni Mama iti sobra, intedna amin a kiddawen daytoy, ngem sakit ti nakem laeng ti insubadna ken Mama. Kalpasanna a naalana amin a kayatna, intarayanna ni Mama, nagasawa iti sabali. Manipud idi, palalon ti rurod ni Mama kadakayo a Pilipino,” kinuna ni Jenny.

TARUMPIS ti impasabat ti baket ken Arlyn idi kiddawenna ti panagawidna diay Pilipinas.

“Nangkuna kaniam a mabalinmon ti agawid?” simmipnget ti rupa ti baket. “Dika pay nakabayad iti utangmo kaniak. Manipud ita, agtrabahokan nga awan ti sueldom. Saanmo a padpadasen ti aglibas no dimo kayat ti mapungsay!”

MADANDANAGAN ni Daniel iti kasasaad ti asawana. Napalabas ti tawen nga awan komunikasionda. Awanen ti sumangpet uray laeng koma surat. Awan siasinoman a makaammo iti umisu a kasasaad ni Arlyn. Panunot a panunot ni Daniel, awan   pamalpalatpatanna iti situasion ti asawana.

Rimmuar ti sayangguseng a nagbiroken iti sabali a lalaki ti asawana. Ti dadduma, ibagada a natayen ni Arlyn. Maburburiboren ni Daniel. Gapu iti sakit ti nakemna, nasumokna ti arak, nagpakalemmes aginggana a naaddaan iti sakit ti puso. Saan a bimmayag, timmangad metten iti puon ti barsanga.

DUA a bulan ti napalabas santo naammuan ni Arlyn ti nakakalkaldaang a napasamak iti asawana. No di maigapu ken Jenny, awan pay laeng kapuotpuotna. Kasla natudok ti dagum ti kaungganna, naglupaypay ti imana, saanna a maaklon ti napasamak iti asawana. Agladladingit a nagpupok iti kuartona. Saanna nga ammo no siasino ti pabasolenna.

“Apay, Apo, a kastoy ti napasamak kaniak? Immayak ditoy ta kayatko a maital-o ti panagbiagmi manipud iti kinakurapay, ngem apay, Apo , a kastoy…? Pimmusay ti asawak a diak man laeng immamingaw kadakuada, anian a sakitna, diak pay naarakup ti ay-ayatek sakbay a napugsat ti angesna. Pakawanendak, Daniel…pakawanennak…No ammom la koma  ti kasasaadko ditoy, kayatkon ti sumurot kaniam.”

Nakaturog ni Arlyn a nadagsen ti riknana. Dinan napuotan dagiti agsisiim a mata.

Paturay la nagrikab ti barukong ti lalaki iti panaglatak dagiti nasippukel a patong ken luppo ni Arlyn a nabigket iti pantalon a maong.

Naklaat ni Arlyn idi mangngegna ti panaglitek ti lock ti ridaw. Napabaringkuas a bimmangon idi makitana ti rupa ti amona a lalaki. Kasla aso nga agkatkatay.

“’Nia’t gagarammo ditoy kuartok, Sir Antonio?” mabutbuteng a dinamag ni Arlyn iti umas-asideg nga amona.

“Awan sabali nga unnoyko, Arlyn, no di laeng sika,” sungbat ti lalaki a dagdagus a nangapput iti ngiwat ni Arlyn.

      (Adda tuloyna)