Mar Plogo, mediaman (Maudi a paset)

Malagipko pay daydi panagpanayonna iti alawans idi napanmi inkober tay Chefs on Parade diay Baguio. Minandarnak ketdin a mangtext iti sekretaria ti gobernador ta nayonanna ti intedna nga alawansmi. Gapu ta masemsemakon iti kinadagullitna, imbagak nga isun ti mangtext no kayatna ngem impambarna ti kaawan ti lod ti selponna. Kapilitan a ti selponko ti inusarna ngem idi insublina, inkurimedko nga intext iti sekretaria a ni Mar diay nagtext. Apay, nalaka aya ti mapabasol iti dina aramid. Siak ketdin ti siribanna.

Adda pay ar-arsabna iti babai ngem dina maitured ti gumastos. No adda “agpalaba” a politiko isu ti umuna. Ngem iti naminsan, naawanan ta bigla a nagpukaw bayat ti panagpainum ni Mayor Recacho. Ania ngarud, saan a naibilang idi agpaayab iti babbai. Idi madanonnakami nga addan kakibinmi nga agturong iti kuarto, kaslan di makaanak a pusa ti idiarna. Impapilitna nga itextko iti mayor tapno mangayab pay iti para kaniana. Ngem diak intaltalek uray ania ti sinasaona. Siniketkon tay asmangko ket inserrekkon iti siled. Idi agangay,  naammuanmi nga inlibasna nga intaray tay lugan ti opisina kadaydi a rabii bayat ti panagpainum ni Mayor Recacho. Inusarna a napan nangitulod iti balikbayan a komparena a narabian a nagawid. Nangted kano iti dua “ilgat”.

Adda met daydi inestoria kaniak ti drayber a sakbay nga itedna ti apagmi no kasdiay a mapankami aginterbio, kaut-kautenna ti bolsana ta ikagumaanna ti mangsalabadiok ket ti la kaykayatnan nga ited kadakami ti iyawatna. Isuna ti makasipsiput ta kanayon nga iti abay ti drayber ti pagtugtugawan ni Mar.

Ammok a madi ti papangresan kaniak ni Mar gapu iti diak panangtutop iti kayatna. Adda pay ket ngata apalna ta siak ti pangitalkanda no kua iti TF. Ngem adda atapko nga ammodan ti madi nga aramid ni Mar isu a saanda a talken. Maipaspasayangguseng ngamin a kasdiay ti aramidna iti immuna nga estasion a naggapuanna. Dina kan inremit ti nasolisitna a para koma iti estasion.

Makalawas  kalpasan a nakasangpetkami manipud Manila idi makaawatak iti tawag manipud iti sekretaria ti gobernador.

“Ading, kasta unay ti unget ni Gob. Tinawagan isuna ti Legend Villas ta pagbaybayadenda. Adda kan roba, tualia ken labakara a napukaw iti nagyananyo a kuarto. Apay, nagalakayo?”  intarastas ti sekretaria a kasla kalkalpasna pay la a naungtan.

“Ay, saanak met a nagala, manang. Diak la ammo a ken ni Mar ta isu ti naudi idi a rimmuar. Madama pay la ngamin idi nga agas-asug iti uneg ti banio ni Mar idi agiyulogkami  ken ni Boggie iti alikamen tapno ikargami iti lugan,” insungbatko.

Maalak pay ketdin ti agbuteng. Agasem ta naammuan ti gobernador ti aramid ni Mar. Atapek nga isu ti nagiyawid ta nakitak nga adda us-usarenna a puraw a labakara nga adda markana a nagan ti hotel a nagyananmi. Nanayonan pay ti atapko idi malagipko ti panangipisokna iti sangabukel a pinia iti bag ti camera. Nagipabalon idi ti mayor iti maysa nga ili iti dumaya a paset ti probinsia iti naminsan a panagpasiar ti gobernador. Dakami idi ti nangbagkat a mangipan iti lugan. Idi dandanikamin dumanon iti lugan inkurimednan nga impisok iti bag ti maysa.

“Bagaam isuna, ading, ta dinanton ul-uliten no kayatna pay ti agbayag ditoy,” kinuna manen ti sekretaria sakbay nga imbabana ti telepono.

Ngem saanen a nagbayag ni Mar Plogo iti estasion. Iti maysa nga aldaw,  adda inyawat kenkuana ti head ti Personnel Office a sobre a naggapu iti gobernador. Idi mabasa ni Mar, nakadumog a nagal-aludoyen a rimmuar iti opisina a di man la naguni.

Naammuanmi a nakalanad iti surat dagiti saan a nasayaat nga aramid ni Mar kas iti kanayon a dina iseserrek idi masikog ni baketna, ti panangusarna iti resibo manipud iti maysa a department store sana ibaga a naggatang iti tapes ken office supplies nupay awan met ginatangna, ti masansan a kaaddana iti galiera uray office hours ken ti saanna a panagiremit iti bayad ti dadduma a commercials a maiyer-ere iti estation.

Nagbalin ni Mar Plogo a maysa a tanda nga adda met dagiti taga media a mangab-abuso iti talek nga ipapaay dagiti tattao.#