SARITA: Panagsareb Iti Sumipnget (Maikalima a paset)

Maysa nga eksklusibo a rikna ti marikriknak. Maysa nga ama laeng a kapadak iti situasion ti makarikna iti rikriknaek. Nariknak met a nadagsen, kumarkaro ti dagsenna iti tunggal panagangesko.

Kasapulan ti madagdagus a sungbat. Kasapulan iti napintek a pangngeddeng. Solido a pangngeddeng nga agibunga iti positibo a solusion. Ngem, ania ngarud dayta a solusion? Kasano? Sadino ti panglikkaban? Kaano a dumteng?

FLINGGG!!!

Dandaniak pay naitibkol ken naiparusisi idi kellaat lattan a naggangat ti ploresent iti mugingko. Nakarangrangrang ti silaw! Isu daytoy: lansa met laeng ti makaikkat iti lansa a naipanget. Husto kadi? No linikkabmo iti sigpit ti Inglis, yinglismo met laeng a! OK, isu daytoy: It takes a nail to drive a nail out of stack. Korek kadi? Korek! No agduaduaka, apay a dimo padasen? Mammuam ngarud a korek wenno saan no dimo padasen?

Miss, mabalin ti agenrol?” kiniddayak ti panglukmegen nga estudiante a nakatugaw iti likud ti lamisaan. Kasla kayatko a patien nga isuna ti prinsesa a nakatugaw iti tasa iti serkan ti kueba a sangadeppa laeng ti kalawana. Pagarupek nga student assistant dagitoy.

Yes, sir, mabalin, apay ketdin a saan? Ngem nasaysayaat met laeng a no daydiay baroyo ti agpirma kadagitoy,” inyawatna ti tallo a papel.

Pogi kadi ‘diay anakyo, sir?” inagaw daydiay maysa, sa kunam la no nabisinan a baboy a nangkurab iti kasla pungupunguan ti kadakkelna a liningta a Japanese corn.

Ngimmato dagiti kidayko. Uray sa met ti lubongen ket saan a makigayyem kaniak?

Yes….ngem siak koma ti agenrol…”

Ha?” nakigtot ti estudiante ket nagsasaruno a natinnag dagiti tinukel ti mais a ngalngalngalenna iti panagngangana.

A-ania?” kuna met ti maysa a kunam la no nakangngeg iti agsisinnungbat a taguob ti walo ribu ket walo nga aso iti oras ti alas dos ti malem iti maysa kadagiti kangrunaan a kalsada ti Baguio, ti Harrison Road .

Isu daytoy ti punto a konklusibo: aramiden ti tao nga umno ti linaon ti utekna uray no dina pay napaneknekan. Kas kadagitoy dua, ti linaon ti panunotda ket ti barok ti yenrolko, ngem saan met. Siak met a mismo. Apay kadi a naglaka a yebkas nga insigida ti tao ti pattapattana a linaon ti utekna uray dina pay napaneknekan? Biddut a talaga dayta ngem nasken nga ituloyko ti rinugiak.

Kalintegan a konstitusional ti edukasion, saan ket a pribilehio, saan kadi?”

Y-yes, sir…” sungbat ni tabatsitsing, “agdiretsokayon idiay ngato, mangalakayo nga umuna iti eskediul sakbay a mapankayo iti registrar, s-sir…”

Ngem adda nakadakdakkel a parikut. Kasano aya ti agenrol? Nalaka ti agenrol lalo no ammomon ti yenrolmo. No agenrolka a dimo met ammo ti yenrolmo, kasano, ala man?

No apagdarikmat ti pangngeddeng, masapul ngarud nga apagdarikmat met laeng ti pagtaudan ti solusion ti dumatag a parikut. Immuna a nakitak ti kurso nga Information Technology. Daytoyen, nakunak. Apay ketdin nga agrigatak idinto ta nakadeppa ditoyen sanguanak ti pagnam-ayan?

Ngem kasla saan a kuntento ni tabatsitsing. Sinurotnak. Iti suli dagiti matak, madlawko a palpaliiwennak, ngem palpaliiwek met. Agpinpinnaliiwkami kabayatan ti panagilistak kadagiti alaek nga asignatura. Agkunkunwariak laeng nga ammok ti ar-aramidek. Daytoy ti maysa pay a sakit ti tao: kunwari adu ti ammona idinto nga awan a pulos. Apay ngata managkunwari ti tao? Nangato ti egona? Makabsog aya ti ego? Saan kadi a gapu iti ego a nagbalin a gago ti tao? Siguro, no awan ti ego, awan met ti gago. Apay ngarud nga agpakagago ti tao gapu laeng iti ego? Apay ngarud nga agpaadipen ti tao iti ego no saan a gago?

Siguro, kagaguan met ti agsurat iti sarita a natatek iti balikas a gago, a kasla ketdin gaggagagguem ti panagsurat…true-to-life pay met ngarud. Ituloymo laengen, imbalakad toy bukodko a bagi.

Saan a nakaibtur ni tabatsitsing ket immasideg. Naasian ngata. Koma no naasian laeng, a saan ket a makarurod gapu iti kinatangak, a nabayagakon a mangmulmulengleng iti bulletin board ket diak met laengen malpas ti alaek nga iskediul. Sumagmamano a saludsod ken ballakadna. Isun ti nangaramid iti iskediul ken napan nagpapirma iti registrar tapno nadardaras. Nadardaras nga agpayso ta simrek iti uneg ti opisina a saanen a dimmalan ti papelko iti atiddog a pila. Idi agsubli, imbagana a siak kanon ti makaammo nga agbayad iti accounting.

(Adda tuloyna)