SARITA: Pusta ni Ayat (Tuloyna)

Good Morning Dan.

Sinungbatan ni Dan ti balasang: Ririingmo laeng? Sabali a talaga ti kolehiala.

Kakaisuna a bakasion. Ammom, namnamaek nga adda mariingak a textmo. Nadismayaak ta awan.

Nagsabat ti napuskol a kiday ni Dan a nakabasa iti text. Inulitna. Idi kuan, makais-isem a nagsungbat.

Honestly, kunak no agpatingga laengen ti panagtinnextta idi rabii. Diak pay ketdin nga in-save toy numerom.

Saan a nagbayag, addayta manen ti sungbat ni Ishty.

Apay saannak a kayat a katext Mr. Guest Speaker? Sabagay, no saan a siak ti immuna a nagtext kenka, siguraduek nga awan planom a mangtext kaniak uray pay makitam toy pintasko.

Mangrugin a maburburtiaan ni Dan. No agsasao daytoy nga Ishty, kunam no nabayagdan a nasinged. Ngem akuenna, no saan a nagtext ti balasang, adayo a mapanunotna nga alaen ti numero daytoy uray pay kanayon a makitkitana ni Kolo. Sinungbatanna ti text.

Siguro. Kinapudnona, diak mahilig a makitext. Sika laeng ti babai a nakatextko iti kasdiay kapaut.

Pasado las dose idi malpas ni Dan ti sursuratenna a damag nga ipatulodna kadagiti lokal a warnakan a pagsursuratanna. Pangaldawen. Isu laengen ti nabati iti opisina. Immuna itayen dagiti kakaduana. Iniddepna ti laptopna ket nagdardarasen a rimmuar tapno mapan mangaldaw iti karinderia iti asideg ti opisinada. Bayat ti pannanganna, sungsungkaen ti panunotna no ania a talaga ti motibo ni Ishty iti kasta a kinapasnekna nga agtext. Ammona, saan met a kas kenkuana ti tipo ti balasang. Uray isuna, saanna met a tipo ni Ishty. Ngem no apay a dina malapdan a di sungbatan dagiti text ti balasang. Kasla adda pangawis dagiti textna ket dina mapupuotan a sungbatan dagitoy.

Sabado. Kaaldawan ti piesta ti Nagbayruangan. Nagtext ni Ishty nga agkitada iti plasa ti barangay. Dina koman sungbatan ti mensahe ti balasang ngem naamirisna a nasayaat met nga agkitada tapno makapagsaritada a nasayaat. Dandanin makabulan nga adda komunikasionda iti text ngem saanda pay a nagpatang iti personal. Iti panagtinneksda, kasla payen adda nagkinnaawatanda ta addan silpona a baby nga innawagda. Saan nga ammo ni Dan ngem kasla tagisam-itenna no kasdiay a mabasana ti mensahe ni Ishty. Lalo ket ngatan no kasdiay ti iyawag ti balasang kenkuana inton agkitada iti plasa.

Apagsipnget pay laeng, addan ni Ishty iti balay da Carmela iti sango a mismo ti barangay plasa. Pagpatpatanganda ti napasamak a Ms. Gay iti napalabas a rabii idi malagip ni Carmela ti tulaganda ken ni Ishty.

“O! dandanin makabulan, fren, ngem awan sa met maaramidam ken ni Mr. Guest Speakermo?” binaliwan ni Carmela ti saritaan.

“Ania nga awan. Manipud idi naalak ti numero ti selponna ken ni Kolo, inaldawen nga agtintinnextkami. Baby payen ti tawagko kenkuana ket kasta met isuna kaniak,” kinaut ni Ishty ti selpon manipud iti bolsana tapno ipakitana dagiti text ni Dan kenkuana.

“Saan nga umdas dagita a mangipakita a napatinnagmon ti riknana.”

“Tapno ammom, nagtulagkami nga agkita iti koronasion ita a rabii. Mariknak ket kayatnan ti agpudno, fren. Isu nga isaganamon ti libre a loadko iti tallo a bulan, okey?”

“Hay kaasi met ni Manong Dan. Dina la ammo a gapu laeng iti pusta isu a pinatulam. Tsk! Tsk!”

“Saan met, fren. No idi wen. Ngem sabalin ita. Napateg metten ni Dan kaniak. Uray awanen dayta load a pustata, basta agbalin a boyprenko,” impormal ni Ishty.

“Husto kadi ti mangmangngegko kenka, fren? Finally ket agseriosokan?” winagwag ni Carmela ti abaga ti gayyemna.

“Diak ammo, fren, ngem kasta ti marikriknak,” indumog ni Ishty.

Di napuotan dagiti dua a limmabas ni Kolo iti ayanda. Nagngilangil daytoy idi mangngegna ti patangan dagiti dua.

Alas nueben idi mangrugi ti programa. Pangur-urayan iti isasangpet ti mayor a mangorona, nairugi ti sala. Manipud iti likod a nagpuestuanna, nalawag a makita ni Dan ni Ishty. Nakabestido iti maris rosas nga ad-adda pay a nangipakita iti kinapudawna.

“Naan-anayen a balasang. Nakapimpintas a balasang,” nakunana iti bagina.

Pagam-ammuan, naguni ti selponna.

Asan kn baby?

Dagus met a sinungbatanna.

D2 me sa likod

Nakitana ti panangipalikaw ti balasang iti panagkitana agingga a nagintek daytoy iti ayanna. Impayapayna pay ti imana kas panangawisna iti panagturong ni Dan iti ayanda ket bayat ti iyaasideg ti baro, pumigpigsa met ti biteg ti barukongna. Kamaudiananna, makaabayna met laengen ni Ishty. Nakapagdesision metten, agpudno itan iti balasang.

(Adda tuloyna)