SARITA: Sabong Ti Lawag (Umuna a paset)

 

I.

DAYAWENKA. Napintas ti panagsalam itay, ti lung-aymo a silnagan ti nagduduma a maris ti bombilia ‘toy nalatak a Paradise Bar.

Hi-hi! Dayta laeng kadi ti gapuna nga intebolnak, mister?

Cris. Crisanto Salvador. Ket sika met ni Vivian, ti star dancer ‘toy balay a pagliwliwaan itoy siudad.

Am-ammonak gayamen, hi-hi!

Ulitek, magustuak unay ti panagsalam itay.

Tenkio. Ken tenkio pay iti ladies drink.

Diak la ammo no nagbiddutak. Ngem iti laksid ti natibong a dir-i ken sipsipat, adda napait a lua iti likudan dagiti isemmo.

Kadagiti amin a nangitebtebol kaniak, sika pay laeng ti nakaibaga iti dayta.

Sori. Awan ti intensionko a mangpasakit kenka.

Itsokey. Di rumbeng a dumawatka iti dispensar.

Nagbiddutak kadi, Vivian?

Pudno dayta imbagam. Haay, awan met ngata ti maragsakan nga agsala a lamolamo iti sanguanan dagiti mabisbisinan a mata. Ngem sanayakon. Nabibinegakon! Saanakon a makarikna iti sakit ta maysa a nasakit nga angaw ‘toy biagko. Ngem diak kayat a pagsaritaanta dayta. Diak kayat a maispoil ti rabiik. Kahit, papaano, kayatko nga agendioyak. Okey?

Okey.

Apay nga inawisnak? Kasapulam kadi ti ragsak? Dimo kadi damagen no mano ti presiok?

Presio? O, yeah, itedko ti presiom. Rummuarta ita a rabii.

Agbayadka pay nga umuna iti bar fine.

Okey.

 

II.

 

APAY a ditoy igid ti baybay, Cris? Di kad’ nasaysayaat no iti motel tapno masubbotmo ti presiok ken ti bar fine, ken op kors, ti pay tipmo kaniak?

Ditoy ti kayatko ta makiinnar-arasaas ti pul-oy iti baybay ken iti kabus a bulan.

Sabalika a talaga. Dagiti dadduma, iti pay laeng taxi, umarisibsibdan. Sika, dinak pay ginandat a sinallabay.

Dayawek amin a tao. Nangruna dagiti babbai.

Ow? Hi-hi! Ngem ania ti pudno nga intensionmo kaniak?

Napudno a pannakigayyem.

Sa kalpasanna, ‘toy met bagik ti kalikagummo? Inlikawmo laeng. Well, apay a dinak pay la ikutan? Taypko met ti romantiko a tall, dark and handsome a kas kenka. Mabalin met ditoyen, awan ti matatao, hi-hi!

Ken tapno takuatek ti ubbog a pagtataudan ti napait a luam iti likudan ti nasam-it nga isemmo. Iti laksid ti kinapusaksakmo a sabong, makitak ti nalidem nga anniniwanmo iti napalabas.

Cris? Mannuratka kadi? Dagiti laeng kakasta ti aginteres iti biagmi.

Nasinsin-aw pay ti panggepko ngem dagiti mannurat.

Asinoka ngarud? Intelidienska ket kayatmo ti makaala iti impormasion kaniak no asino ti suplayer ti shabu idiay bar?

Saanak met a kameng ti militar. Basta ibilangnak lattan a gayyem. A kabsat. Agtalekka kaniak.

Sabagay, iti panangraemmo iti kinababaik, immasideg ti riknak kenka. Sabalika.

Ti ammom agpapada dagiti lallaki? Saan. Kas met laeng kadakayo. Adda napudno, adda saan; adda dakes, adda naimbag. Ita, daytoy pay saludsodko: apay nga iti bar nga agtartrabahoka?

Tapno mabiagko ti anakko. Nasken nga agbiagkami iti uray ania a pamuspusan…

Apay a sadiay ti napilim?

Sadiay laeng ti kaikarian ti kas kaniak a nababa ti adalna, napanglaw ken daksanggasat.

Naragsakka kadi sadiay?

Ad-adda a nalidayak ngem agkunkunwariak laeng a naragsak.

Apay  ngarud a dimo panawan?

Amangan no agkalkallautangkami laeng iti anakko iti kalkalsada ti siudad.

Ti ama ti anakmo?

Diak ammo no asino ti amana. Biktimaak ti gang rape. Lima a lallaki ti nangsaneb kaniak iti maysa a sardam manipud ti trabahok a kas wetres. Naimbag ta didak pinatay.

Apay a dika agawid idiay probinsiayo?

Diak kayaten iti agsubli. Ammom, maymaysaak nga inanak. Nasapa a nabalo ni nanangko ket nangasawa manen. Sangapulo ket tallok laeng idi rugiannak nga abusuen ti istep paderko.

A-ania?

Sikstinko idi natiliwannakami ni nanang. Ngem imbes nga ayonannak, siak pay ti pabasolenna a kumarengkeng. Isu a nagtalawak. No saanak a nagsikog iti pannakaramesko, wetresak pay la koma agingga ita.

Tulonganka, Vivian.

Ania a tulong dayta,Cris? Ken ania ti kasukatna?

 

 

III.

 

VIVIAN, nadagsen kadi ti parikutmo? Kanayon ti panagsennaaymo sa agsasaruno ti panagsusopmo ‘ti sigarilio.

Diay kustomerko idi rabii, Nana Iniang. Inyopreserna ti tulongna, basta pumanawak iti bar.

‘Niat’ kasukatna?

Naragsak kanon no makatulong iti padana a tao. Adda kad’ pay kasta a tao ditoy lubong?

Adda pay, Vivian. Nagasat dagita a tattao ta isuda ti instrumento ti ayat ti Dios.

Uray awan ti kasukat ti tulongda?

Idi nagkatangkatangak kadagiti kalkalsada gapu ta pinapanawdak ti nagserbiak a kas katulong, nabisbisinanak, nawaw, awan ti pagturogak no di ti nalamiis a bangketa. Ngem innalanak ditoy apartmentmo. Tapno agaywan ken ni Boy. Dakkel ti kaipapananna kaniak ti inaramidmo. ‘Diay lalaki, no napudno la ketdi, apay a dimo awaten ti diayana?

Nana…?

Saan nga agnanayon a naganus dayta bagim. Marsaakto met a kas kaniak. Marsaak amin a kinapintas ditoy lubong, ngem agnanayon a lawag ti langit ti kinaimbag.

Isu ngarud nga agur-urnongak. Diak kayat nga awan ti pagpunganak inton baketakon.

Nasaysayaat a maysa laeng a lalaki ti pakigasanggasatam ngem ti nadumaduma a lallaki a mabalin pay a pakaalaam iti sakit.

(Adda tuloyna)