SARITA: TI BOSS (Umuna a paset)

“Apay nga awanka iti flag ceremony itay, Ferry?”, impasabat ni Memong iti cameraman iti dayta a bigat ti Lunes.

“Nadadaelan ngamin tay dyip a nagluganak, sir,” indumog ti nabugkawan tapno liklikanna ti makaipas a kusilap ti assistant manager nga aw-awaganda iti H.B. wenno high blood gapu iti laingna nga agunget.

Pamandeken ken nalukmeg ni Memong. Nalaklakay ti langana iti edad daytoy nga apagsagpat nga uppat a pulo. Nalabit gapu iti kanayon a panagpungpungtotna. Awan la’t bassit agpasgaren daytoy a kas iti kakonkondision a tatadien.

Saan latta a napnek ni Memong. Agkikiad daytoy a nagturong iti pannakasalas ti opisina. Kas iti sigud no napudot ti ulona, aganges-anges iti dadakkel ken agbukibukirad dagiti nalawa nga abot ti dulpak nga agongna.

“Agmimitingtayo man,” inraedna a nakakigtotan dagiti empleado a makumikom kadagiti ubrada. Nagsaruno a simmurot iti ayanna da Miniong a reporter, Milo a writer ken Boni a technician. Naud-udi ni Mang Ped a chief technician ta sinimpana pay ti monitor ti maipabpabuya. Nakigtot iti panaglaaw itay ni Memong ket sabali ti naipindotna iti mixer. Imbes a ti “Sirnaat” a TV bersion ti Sarsuela Ilokana a pabuyada ti napitikna, ti  maiyer-ere a monmonitorenna a programa ti bangir nga estasion ti nagparang iti dakkel a telebision.

Dagus met nga indulin da Poldo ken Ferry a cameramen dagiti kutkutingtingenda a kamera idinto nga impaigid lattan ni Borgy ti iggemna a sagad ken daspan. Narigaten no dida aggunay a dagus ta dinto ket maysa kadakuada ti pagdiskitaan ti napudot ti ulona a “maikadua a boss”.

“Ita ulitek, Ferry, apay a dika nagatendar iti flag ceremony?” uray la nagsapri ti ngiwat ni Memong iti panagsaona.

“Ulitek met, sir, nadadaelan tay nagluganak a dyip. Nagteksak a nasapa ken ni apo manager, ket wen, kunana met itay ibagak a maladawak. Di bale ta sika met ti agdiuti no rabii, kunana pay,” nababa ngem natibker a sungbat ti cameraman.

“Apay, dika la nakakita iti nasaysayaat a limmuganamon. Ti ketdi kunam, naladawka a nagrubuat. Dayta ti rigatna kadakayo, Lunes laeng ti flag ceremony ngem diyo pay maatendaran. Pudno, addatayo iti media ngem pasetnatayo ti gobierno ta kukua ti LGU toy estasiontayo,” kunam la no isu ti manager iti panamagbagana.

Nagkikinnita dagiti empleado. Awan ti mayat nga aguni. Pagammuan nagsao ni Ferry.

“Ket no dakayo ti di um-umay iti flag ceremony, sir. Ita la nga umaykayo, kasla met sikan ti kananakman. Ni Bryan nga inhinierotayo, awan pay ne! Ngem datao met ti kutkutakam lattan!”

Nagmulamulagat ti napagsaw-an, umang-anges iti nauneg a kasla nabainan. Ta agpayso met ti obserbasion ti cameraman. Nupay kasta, darasna a naallangon ti bagina.

“Iti technical met Mang Ped, ti kunam ngata, diak nakita ti kamalim itay? Imbes a ti programatayo ti ipabuyam, tay met programan ti bangir nga estasion. Madadaeltayon a. Diak kayat a mauliten.”

“Wen, sir,” kinuna lattan ti lumakayen a mangidaulo iti technical department. Dinan kayat ti makisubang. Kas kunana, aramidenna lattan ti trabahona ket baybay-anna lattan dagiti adu a kanito a panagbusi ti ngiwat ti assistant manager.

“Alla, agsublikayon iti trabahoyo. Innak patsek-ap ni anti,” kinuna ni Memong ket naglayonen iti ridaw.

“Kitaemman ti tirada daytoy a Memong de la Hayblad, agunget-unget ngem isu met ti mangus-usar iti oras ti gobierno para iti bukodna a pagimbagan,” intabbaaw ni Ferry apaman a naitangep ti ridaw.

“Ania ngata no ibagatayo ken ni manager?” insingasing ni Boni.

“Awan la ti ammok, par. Nalaing no nalaing ni bosing ngem ammom met ni Memong. No agsao isu ti kapudnuan,” kinuna ni Milo.

“La ketdin agtrabahotayon. Bay-antayon ni H.B. ta addanto aldawna dayta a loko-loko,” inkatawa ni Miniong. Tinurongnan ti lamisaanna tapno ituloynan ti naputed a panagsuratna itay iti damdamag nga ukkonenda para iti news program inton malem. Agsagsagawisiw metten ni Borgy a nangpidut iti sagadna ket intuloynan ti agdalus.

Kadakuada, awan kasayaatan no di ti station manager. Maawatanna dagiti importante a lakad ti kaduana. Maipasakbay la ketdi ken saan nga aggigiddan dagiti agpakada, wenanna a dagus. Ti rigatna, adu dagiti nasken nga asikasuenna sadiay Manila kas iti commercialda iti PCSO ken PAGCOR, panag- follow-up iti panaka-upgrade ti signalda ken ti panagpapirmana kadagiti opisial ti LGU. Ania ngarud, kapilitan a ni Memong ti mangiturong iti estasion. Ti makadakes, kasla teksas a manok a kanayon latta a nakapasgar. Awan lat bassit, nangaton ti bosesna a kunam la no isu ti katurayan idinto a kasla met umang a kumleb iti balayna no sumango kadagiti opisial a mangpaayab kenkuana. Dina ammo a  padapadaen ti empleadona. No isu wenno ti inhiniero a kadikitna ti makaaramid iti kamali, nakaul-ulimek. Ditoy a naputar dagiti empleado ti H.B. nga iyaw-awagda kenkuana.

      (Adda tuloyna)