SARITA: Ti Daga A Napnuan Kari (Maikadua a paset)

Simmeksek iti muging ti lalaki dagiti nagaplayanna iti trabaho: dagiti construction site (ti kaunaan a trabahona iti Manila a kas peon), dagiti paktoria, dagiti restawran ken kantina, dagiti panaderia ken dadduma pay a pagtrabahuan a kas para innaw, dianitor, mensahero, hardinero ken adu pay. Ngem dina maawatan ta kalpasan a maammuanda ti kinaasinona, no saan a ngilangil, libbi laeng ti maisungbat kenkuana. Adda pay dagiti saan a pulos nga aguni kalpasan a naammuanda ti kinaasinona a kunam la no addaan iti makaakar a sakit. Wenno kabutengda? Ania koma ti pagbutnganda ket di met terorista wenno mammapatay?

Simmeksek dagiti naam-ammona a kaprobinsiaanna nga aglaklako kadagiti bangketa iti Quiapo. No aglakolako la ngatan? Ngem awan pay igatangnan iti kanenna, addanto la ketdin pagpuonanna iti negosio? Nagsennaay idinto a pinunas manen ti kannawan a dakulapna dagiti timbog iti pispisna.

Inkarina iti bagina nga uray kasano a rigatna ket nasken nga umaon iti kinakurapay. Dayta a kari ti puon ti bileg ken pingetna. Karbenganna dayta. Karbengan ti asinoman a mangtunton iti gasatna. Libre ti agarapaap.

Di pay naunnat ti natukkol a tengngedna. Narba pay laeng dagiti abaga, ken nalukot dagiti dakulapna iti uneg ti bulsa ti kupas a maong a pantalonna. Naarikap ti kannawan nga imana ti kakaisuna a sangagasut a pisos. Ania ti maaramidan ti sangagasut a pisos iti biagna? Nagmalem idi kalman a saan a nangan. Nasken nga aginut. Agingga iti maibturanna pay laeng ti bisinna, dina gastuen ti kuartana. Nasken a makabirok iti trabahona iti kabiitan a panawen ta no saan matay iti bisin. Agsisimparat ti ay-ayamen ti mugingna: ti kasasaadna, ti gimong, ti pulida, dagiti kakabsatna ken dagiti dadakkelna…

Iti nagsulian ti agpadaya ken agpaabagatan a kalsada, kinamangna ti awan matatao a waiting shed nga agir-irig ken darumog ti atepna, narba ti didingna ken nasuratsuratan kadagiti karkarna a letra. Naginana. Impusotna ti bagina iti natapok a tugawan sana insanggir. Nagkidem. Kasayaaatan amin nga aramiden ti addaan iti nabantot a sangol ti maturog tapno malipatanna ti aw-awitenna a dagsen. Nupay saan a sungbat ti parikut ti turog, paginanaenna ti maturtoran nga utek. Nasken met nga aginana ti utek. Mabannog met ti utek.

Ti kiraod ti tianna ti nangriing kenkuana. Mangriing ti boksit nga awan ti linaonna. Boksit laeng dimo kuna, ta sapulenna met ti pannakapnek ti kinaaniana. Naginat. Nagsuyaab. Nasugpet dagiti matana. Iti pattapattana, adda ngata maysa nga oras a nakaturog. Ngem saan a limmag-an ti awitna a sangol iti pannakariingna.

Inkeddengna manen ti magna. Nasken a makasapul iti trabaho. Mariknana ti kumanagkag a pudot ti nakamulagat nga init. Pasaray bang-esanna ti angdod ken alingasaw dagiti sementado a kalsada. Misuotanna dagiti gita nga ipugso dagiti naarimbangaw a lugan. Masemsem kadagiti agkaiwara a basura a “watering hole” dagiti dingraw, dagiti bao, dagiti pusa ken dagiti walang nga aso. Imbulsana manen dagiti imana. Naarikapna manen ti kakaisuna a kuartana. Nasken a mangipaunegen. Amangan no makulkolen dagiti bagisna ken aglukotlukot a kasla ikamen ti bitukana.

Nakarikna iti awis nakaparsuaan kalpasan a pinug-awanna namindua ti riang ti polona. Impunasna dagiti dakulapna iti muging ken pispisna, iti pingping, iti tengnged, sa kalpasanna impuligadna ti lanit dagiti dakulapna iti likud ti pantalonna. Inkuraid ti kannigid a ramramayna ti panguloten a buokna.

Nataldiapanna, beinte ngata a metros iti kaadayona iti kannawanna, ti nangato a pader ti subdivision a yan dagiti karkariton ken sarsarpaw. Iti sirok ti bassit a kayo nakitana ti maysa a lakay nga agpatpaturayok. Sadiay!

Nalabsanna ti bassit a sarpaw a naaramid iti karton ken naibarteng nga ules. Naalingagna ti mamedmedmedan a saibbek ken bulos nga asug. Ngem gapu iti awis ti nakaparsuaan, pinaspasannan a kinamang ti nagpaturayokan itay ti lakay.

Sinublianna ti sarpaw: agarup dua a metro por dua a metro ti kalawana ken lima a kadapan ti kangatona, napagsasaip ti karton iti agsinnubangir a pannakadidingna ken naibarteng ti naangpep nga ules tapno di makita ti linaon ti uneg; nagtutuon-nagsasaip a playwod ken aglatlati a sim ti atep.

Nangngegna manen ti asug. Sabali pay ti saibbek ti ubing a mangiyas-asug iti bisinna. Naguni. Saan a nasungbatan. Linukipna ti naibarteng nga ules. Binang-esanna ti naikayab nga angpep ken nabara nga alingasaw. Nagtimmukel dagiti mata ti lalaki iti naimatanganna a buya: ina nga agsasaibbek a mangar-arakup iti agedad ngata iti uppat a nakakutkuttong nga ubing a babai nga agas-asug. Nakailadda iti karton. Iti sikiganda, nakamasngaad ti agsasaibbek met a dungrit nga ubing a lalaki nga agedad ngata iti lima.

Nagdamag ti lalaki. Ngem tinaliaw laeng ti ina. Ti linaon ti mugingna ti nangdurog kenkuana tapno dapadapenna ti muging ti ubing nga ar-arakupen ti ina. Nabara ti ubing. Umap-apuy a bara! Dinamagna no adda agas nga impainum ti ina. Nagngilangil laeng daytoy.

(Adda tuloyna)