SARITA: Ti Daga A Napnuan Kari (Tuloyna)

Dua a supot ti binitbit ti lalaki. Para kenkuana ti maysa. Para kadagiti agpalpalama ti sabali. Nagsarimadeng idi nailaksid iti ridaw. Nagtalangkiaw. Dinan makita dagiti agpalpalama. Intag-ayna sana linibian ti maysa a supot.

“Nagdarasdan a nakapanaw?” kinunana. Dagiti laeng agsasallupang a naariwawa a lugan nga agasarsarwa iti gita ken dagiti kasla agdardaras iti pannagnada a tattao ti maimatanganna.

Ngem, saan a bale, nakuna ti lalaki iti bagina. Kanenna laengen. Nagna. Pagna a pagna. Nakadanon iti parke a dina napupuotan. Indalupisakna lattan ti bannogna iti karuotan.

Nagdalukappit. Intukolna ti kannawan a sikona iti luppona sa nagtapaya. Ngem kawaw ti mugingna.

“Wen, aya, apay diak a nangan iti uneg ti kantina?” nakunana iti bagina idi inukasna ti tapayana. Dagiti ngamin agpalpalama ti linaon ti mugingna bayat ti kaaddana iti uneg ti kantina.

Binukitkitanna ti maysa a supot. Kalpasan a makanna dagitoy a taraon, agsapul manen iti trabaho. Uray ania a klase ti trabaho. Uray katulong, basta adda. No saan a makabirok, gasatna ngatan ti matay iti bisin.

Sadiay lugarda, naruay ti mabisin. Saan a ti kinasadut dagiti umili ti rason no di ti saan nga agpulsot a gubat. Naiyanak ti evacuation center. Dina mabilangen no namin-anon a daras a nagnaedda iti evacuation center gapu kadagiti dina mabilangen a gubat. Saanna a maawatan no apay a di sumardeng ti gubat iti lugarda.

“Ania ti nadaydayaw, ti matay iti bisin wenno matay a nagtakaw gapu iti bisin?” dinamagna iti bagina. Nanglangit. “Ti la sumsumrek iti panunotmo,” sinungbatanna met laeng ti bagina. “Isu met!” naipigsana. “Matayto met laeng amin a tao, apay a nasken a mabisinan pay nga umuna santo matay?” Limmidem ti panagkitana ket nginarietanna ti gitebgiteb dagiti pispisna. Nagkidem.

Nagmulagat idi agangay. Rinugianna ti mangan. In-inut ti panagkabulna. Kasla dina mangalngal ti taraon idinto ta mabisin unayen. Kasla dina matilmon ti nginalngalna ta agsasamparat dagiti saludsod a nangbalud iti mugingna. Ta ania koma pay ti rason a mangan no iti sumaruno nga aldaw ket matayto metten iti bisin? Apay a pabayagenna pay laeng ti ipapatayna iti bisin no bisinto met laeng ti pakatayanna? Nagluag ti barukongna. Saan ngatan nga agbayag ket mapukawnan ti simbeng ti panunotna!

“Nagasgasat dagiti agbagtit ta dida parikut ti pagbiagda ken trabahoda!” naisawangna manen. Nagdumog ket bimmara dagiti matana, a sinaruno dagiti natnag nga innapuy iti ngiwatna. Nariknana ti kammet ti dagaang iti agmatuonen nga init. Kasla agtayyek ti lubongna. A, mangrugin a madayyeg ti nasimbeng a panunotna!

“Aaa! Naulpit ti lubong…!” ingngarietna. Tinangadna ti dina masinuo no ania a kayo. Narasay dagiti bulong a di man la agkuti iti kinaawan ti pul-oy. Awan ti milat ti asul a langit. Kasla agkiamkiam dagiti nanglaylay a karuotan.

“Padawatannakami man, anak…” naalumamay ken nakapsut a timek.

Tinaliawna ti kannawanna.

Ti babai nga agpalpalama ken akayna ti ubing. Simken ti nabara nga apros iti barukongna kalpasan a nakasay-op iti agatrosas. Nagtalangkiaw idi kasla nakangngeg iti kankansion ngem awan met ti makitana a pagtaudanna. Nagsabat dagiti matada iti ina, ti marikriknana a bara ket kunam la no nasibogan iti agyelyelo a danum. Dina maawatan no apay a limmag-an ti riknana. Lalo a dina maawatan no apay a naasideg ti riknana kadagiti adda iti kannawanna.

“Padawatannakami man, anak…”

Nagsaibbek ti ubing. Ibagbagana ti bisinna iti inana.

“Kanenyon daytoy ina, agsinsinkayon…”

Nagdalupisak ti ina. Impadalupisakna met ti anakna.

“Ket sika?”

“Nabsogakon…” naglibak ni lalaki. Intuloy a sinapul dagiti matana ti pagtaudan ti summuksuknor iti agongna nga ayamuom ti rosas. Kasla adda iti hardin. Kasla maalingagna pay laeng ti nakakapkapsut a sonata ngem dina ammo ti pagtaudan daytoy. Nagngilangil. Mapukpukawna kadin ti simbeng ti panunotna? Adda kenkuanan dagiti sintomas ti panagbagtit: makaangot iti naidumduma nga ayamuom ken makangngeg kadagiti karkarna a timek.

Minirana dagiti nakaduldulpet a kasangona. Nagtalangkiaw. Ngem duapulo ngata a metro ti kaadayo ti kaasitgan a tao kadakuada. Nataldiapanna iti kannigidna ti agkabannuag a nakatugaw iti semento a tugaw iti sirok ti kayo ken nagpannimidanna ti sarukodna ken nakataliaw kadakuada. Isu daydiay ti agkabannuag a limmabas idi addada iti sango ti kantina. Mailasinna.

Sadino ngarud ti pagtaudan ti angot rosas?

(Maituloyto)