SARITA: Ti Daga A Napnuan Kari (Tuloyna)

Pangaan ken kasla nagsultopan iti leddeg dagiti mata ti kuttongit a babai a wakray ti pagat-abaga a tinallikudan ti sagaysay a buokna. Nadulpet ti nalayak a bestidana ken ti ngumisit a blusana. Nangngeg toy lalaki ti arungaing ti mabisin nga ubing a nakadalupisak ken nakasanggir iti pader, uksob ken nakaputot ken unnat dagiti sakana. Nagsabat dagiti matada iti ina.

Nangeddeng ti lalaki.

Innem nga aspilet, sangabotelia a danum ken dua katudok a banana cue a sagdudua ti linaonna ti inyawatna iti ina idi nagsubli iti sarpaw. Dinagdagna ti ina a a patomarenna a dagus ti anakna tapno bumaba ti gurigorna. Nagyaman ti ina.

Iniseman ti lalaki ti ubing a lalaki iti suli a napartak ti inna panagkabukab iti dua a katudok a banana cue nga intedna itay simrek. Ad-adda a nakarikna ti lalaki iti bisin. Nalipatanna itay ti bisinna gapu kadagiti mabisin ngem ad-addan nga agpadlaw itan.

Nagpakada. Tinangadna ti init idi makaruar iti sarpaw kabayatan a pinasadaan dagiti dakulapna ti muging, pispis ken pingpingna. Impunasna ti lanit dagiti dakulapna iti laylayan ti kupas a maongna. Piniselna ti agongna, sa nagbang-es ta kasla binalayan ti angpep ti naikayab nga ules a barteng ti sarpaw. Tinangadna ti agkiamkiam nga init. Pinug-awanna manen ti barukongna.

Nagsala dagiti matana iti kanigid ken iti kanawan. Sinuma ti mugingna no sadino ti pagturonganna. Inkeddengna a magna lattan a magna nga agpaabagatan.

Nagsala dagiti matana iti tunggal pagtagilakuan ken establisimiento a malabsanna. Minira ken binasana a nalaing dagiti naipaskil kadagiti poste, pader, waiting shed. Adda sumagmamano a nabasana nga agkasapulan iti trabaho ngem dagiti laeng nagraduar iti kolehio. Hayskul laeng ti nagtengna. Saanen a nagtuloy iti kolehio gapu iti dakkel a gubat a nangpapanaw kadakuada iti lugarda.

Nadegdegan ti nariknana a bisin. Mariknan ti kapsutna.

Kasla mangaw-awis ti nakarikep a Thelma’s Halal Foods iti kanawanna. Dinan kabaelan ti bisinna. Mariknanan ti panagtigerger dagiti laslasagna ken panaglulok dagiti susuopna. Iduronna koman ti bulong ti ridaw idi mataldiapanna dagiti agpalpalama. Maysa a babai a nagbado iti rutayrutay, kusokuso ti naangrag ken pangatiddogen a buokna. Kasla nagsultopan ti bisukol dagiti matana, nakasanggir iti semento a diding ti kantina, nakadisso iti semento ti kanawan nga imana a kunam la no dinan maingato pay wenno dinan kabaelan pay ti dumawat kadagiti sumrek wenno rummuar iti kantina. Kasla timmangkenen a kaki ti puraw a blusana iti kinadulpetna, kasta met ti suotna a bestida a pattapattana nga asul-langit idi ngem ngumisit itan. Uray la timmangtangken dagiti tikkab kadagiti unnat a dapan ti babai agingga iti lukais ti tumengna. Iti kullapit a tengngedna, nagguyaoy ti kasla kikit a pendant a nasingdanan iti dumapon iti marisna a sag-ot. Nalabit a lata ti gatas ti adda iti makannawan a sikiganna nga isu ti pagitinnagan iti kaasi dagiti addaan dakkel a panagpuspuso.

Lampong nga ubing a lalaki nga agtawen ngata iti lima ti adda iti kannigid ti babai. Nalukaisan ti kullapit a tian ti ubing iti rutayrutay a tisiert a di masinuo no ania ti marisna. Kuladongan ti rupa ti ubing a kunam la no kudilna laengen ti nangbungon kadagiti takiag ken gurongna. Nadulpet met ti putotna. Nakanganga a nakadata iti semento nga awan a pulos ti ap-apna ket nagpungananna ti nalabaga ken asul a sinelas a pagarupenna a sinelas ti ina (wenno lola ngata) ti ubing. Nakakayang ti ubing ket madlaw dagiti timmangken a tikkab kadagiti gurongna.

Napaanges ti lalaki. Nakammet ti pusona iti ladawan dagiti agina. Nauneg ti sennaay a binulosanna. Inton bigat- sangaldaw, agpapadadan a dulpet iti lubong. Saan a masasaan, no di makabirok iti trabaho, maysanto metten nga agpalpalama. Kinarawana ti nabatbati a kuartana. Nangeddeng.

Nakangngeg iti sig-am. Tinaliawna ti likudanna. Nagsabat dagiti mata toy lalaki ken ti agkabannuag a nakasarukod a timmaliaw kenkuana idi makabatog kadagiti dua a nakaay-ay-ay a parsua. Iniseman ti agkabannuag ket sinubalitan met ti lalaki. Insurot toy lalaki dagiti matana iti likud ti nakasarukod a nakapolo iti maroon ken nakapantalon iti nangisit bayat ti inayad a pannagnana nga agpaamianan.

Immanges iti nauneg toy lalaki. Tinaldiapanna manen dagiti agpalpalama. Nagpengnget dagiti pangana gapu iti saludsod a dina masungbatan: apay a naulpit ti lubong kadakuada a nakurapay?

Pinuyotanna manen ti riang ti polosiertna. Naipalabas dagiti dua a dakulapna iti muging, kadagiti pispis, kadagiti pingping ken iti tengnged sa naipuligad ti lanit iti laylayan ti panulpetenen a maong. Tinaliawna pay naminsan dagiti agpalpalama sakbayna nga induron ti bulong ti ridaw. Ngem di nadlaw ti lalaki, uray no nakadumog ti ina, nakaturong kenkuana dagiti nalanay ken agpalpaliiw a mata. Nagtungtung-ed ti ina idi nagtangep ti bulong ti ridaw. Inyangad met ti nakailad nga ubing ti rupana a timmaliaw iti ridaw.

(Adda tuloyna)