SARITA: Ti Daga A Napnuan Kari (Umuna a paset)

Siak ni Lola Angela. Estoriaek ita ti credo in unum Deum. Qui locútus est per prophétas.

Akmen ti ordinario a tao ti ekstra ordinario nga aramid. Kas kadaytoy lalaki a nangapput babaen ti kanawan a dakulapna ti panulpapen nga agongna sana binuyogan iti murareg a kunam la no nagbaliktad ti bituka ken bagbagisna. Nalidem ti maratimmukelen a rupa daytoy, kasungani ti mulagat ti init iti pasadon alas-nuebe iti agsapa. Natukkol ti tengngedna a kunam la bilbilangenna dagiti inayad nga addangna. Narba dagiti abagana. Uray la nagarek-ek dagiti napagsisilpo a tabtabla ken retaso ti playwod iti sangaagpa ti kalawana a talaytayan a payaten dagiti dulpet nga imitasion nga Adidas. Ngem ad-adda a minulmolan ti mugingna ti garadugod ti kawaw a boksitna.

Pangrapisen daytoy a lalaki nga agtayag ngata iti lima a kadapan ken lima a pulgada ngem namsek dagiti laslasagna. Pampanunotenna no sadino ti turongenna. Pappapanawen ti makinkukua ti pagkaseraanna a barungbarong a naidarekdek iti ngarab ti natayen a karayan. Ti talaytayan ti mamagsisilpo kadagiti kabarungbarongan a naidarekdek iti ngarab ti karayan ken sumagpat iti akikid ken natapok a desdes a limmaksidan itan ti lalaki.

Nakarikna ti lalaki iti sidduker, a kunam la no nakakita iti al-alia, ket naglisi ken nagsardeng idi nabigbigna ti maysa kadagiti tallo nga uksob nga agkabannuag a masabatna. Nabartek dagitoy no ibasar iti ibar a pannagnada. Rumrumsik dagiti mata ti maysa kadagitoy. Makaipas met ti perreng dagiti dua pay a tatoan. Nakaputot, nakatsinelas, uksob ken buksitanda aminda.

“Hoy, bugok, dika agsubli no awan pagbayadmo! Makaramankan kaniak!” intudo ti kalakayan ket iti panagkita ‘toy lalaki, kasla nagbirakak pay ti ngumisit a beklat a tato iti barukong daytoy. “Adda reklamom?! Kilawek ta dalemmo…!”

“Awan, tata…” kasla karnero a simmungbat ti lalaki.

“Mabati dagiti gargaretmo! Maalam dagitoy no makabayadkan, nalawag?!”

“W-wen, tata…,” insungbat ti lalaki a nakarikna itan iti bara dagiti matana idinto a dimmagsen ti barukongna. Di nakabayad idi napalabas a bulan. Ken dina ammo no sadino iti pangalaanna iti pagbayadna itoy a bulan.

Insurot ti lalaki dagiti pamulagatenna kadagiti tallo nga agib-ibar a nagsisinnaruno a nangbaybay ti aggunggunggon a talaytayan. Nagbang-es idi kimmurikor manen iti agongna ti alingasaw-langsi a buyok ti bangkay ti karayan nga imbuyog ti umap-apros a pul-oy. Pinunas ti kanawan a dakulapna ti timbog a ling-et iti mugingna sa inderetsona nga inkuraykay iti panguloten a buokna. Intuloyna a binaybay ti desdes a nangtaraigid iti dua katao a pader ti paktoria ti patis iti kanawan ken kabalangegan-pagbasuraan iti kannigid.

Inunaan kadagiti sangapulo ket tallo nga agkakabsat daytoy a lalaki. Sangkasapulan sangaapuyan ti pamiliada. Kayatna a tulongan dagiti dadakkelna. Kayatna a tulongan dagiti kakabsatna, lalo dagiti sumrek koman iti eskuelaan ngem nagsardengda gapu iti kinaawan ti igatangda kadagiti aramatenda iti eskuela. Saan a sementado ti kalsada iti lugarda. Adayo ti eskuela nga inda pagbasaan ket nasken a magnada iti lima a kilometro a desdes iti bakras dagiti bambantay sadanto makadanon iti kasla kamarin ngaeskuelaan. Idi isuna ti nagiskuela, parbangon nga agrubuat ken masipngetan nga agawid. Saan a sumrek no agbagyo. Nakarkaro pay idi nagiskuela iti hayskul. Masansan a di sumrek gapu iti gubat.

Saan a maipakdaar ti idadateng ti gubat. Saan a maiyanunsio ti gubat. Kadakuada, awan dumana a kinaranggas ti gubat. Kellaat lattan a dumteng dagiti armado a kabusor ti turay ken soldado nga aggugubat. Agpuorda kadagiti balbalay. Agsamsamda. Naulpit ti gubat. Awan pilienna a matay. Awan lisianna a dadaelen a sanikua ken dinguen.

Kinammet ti iliw ti barukongna a mabisin iti ayat ken pammateg. Binulosanna ti nauneg a sennaay. Nasken nga aganus. Nasken a sibbolenna ti kaibatoganna a bituen.

(Adda tuloyna)