SARITA: Ti Kabarbaro a Lubong (Maikapat a paset)

Iniseman ni Michael ti nangisit a kasla kadakkel ti balatong a sallapiding a naipatnga iti timid ti ina. Kalpasan a nakargaan dagiti platito iti buko salad ken ice cream kadagiti cup, nagsublin ti lawag ti maratimmukelen a rupa daytoy.

“Bumangonka ditan…ramanamon dagitoy regalo ni ninongmo…”

“Madik kunak ‘garuden!”

“Osiangna daytoy nga ubingen ‘ya…!”

Nagpusipos ti anak. Bimmangon. Sinapul dagiti sakana dagiti sinelas. Kalpasanna timmaray. Saan a nakalibas kadagiti sarang ni Michael ti kanalbaag ti bulong ti ridaw.

“Ayye! Kalajo man sina!” suroten koma ni Myla ti anakna, ngem nagdisso ti kanigid a dakulap ni Michael iti kanawan nga abaga ti ina.

“Baamon. Mabiit nga agbaaw ti gura ti ubing…”

Nagsabat dagiti matada. Immanges iti nauneg ti ina. Nagtugaw. Nagpannimid ket babaen ti kutsarita, inay-ayamna ti ice cream a naikabil iti cup. Nagari ti ulimek iti nagbaetanda.

Nagtugaw metten ni Michael. Namindua a ginandatna nga isubo ti sangakutsarita nga ice cream, ngem di naglayon iti ngiwatna.

“Apay a dimo ipudno?”

“Nasaysayaat ngata?”

“Apay ketdin a saan? Nasken a maammuanna ti kinapudno…”

“Nasaysayaat siguro no saanen, nga awan ti maammuanna a pulos.”

“Pagkunaam, makatulong kenkuana dayta?”

“No guraenna ti amana, nalaklakana a lipaten.”

“Panagkunak, biddut. Dakkel ngata a biddut dayta.” Nagsabat manen dagiti matada. “Saanmo koma a mulaan iti gura ti panunot ti ubing tapno awanto met ti maapitna a gura. Aniaman nga imulam iti panunot ti ubing iti agdama, isunto met laeng ti apitenna.”

Saan a nagtimek ni Myla. Nangisubo laeng iti bassit nga ice cream. Nangisubo met iti ice cream ni Michael. Ulimek, pinnaliiw, ngem namitlo a daras a nagsabat dagiti matada. Nalawagen a mangngeg ni Michael ti daan a kansion iti barukongna. Pumaspaspas pay ti inna panaganges. Sutil pay ti agtaud iti bagi ti ina a mangkurkurikor iti panulpapen ni Michael.

Anit-it ti nailukat a ridaw. Naiturong dagiti matada iti alley iti abagatan. Ni Junjun nga agsasaibbek ken manglidlidlid kadagiti matana  babaen ti kanawan a bangad ti imana.

Timmakder ni Michael. Inlisina ti tugaw. Inarakup ti ubing. Nairut. Kinuso ni Michael ti panguloten a buok daytoy. Nakatakder metten ni Myla.

“S-sori, ninong…” insaninglot ti ubing.

“Isuna ngaruden. Dikan agsangit, wen? Kayatmo nga intay ag-beach idiay La Union?”

Inyangad ti ubing ti rupana ket nagtungtung-ed.

“Punasemon dagita luam. Agsorika ken ni mamangmo…”

Immarakup ti ubing iti inana. Nupay saan a nagtimek, nairut ti arakup daytoy. Inarakup met ti ina ti anakna sana inagkan ti tuktok daytoy.

“Igaw-anka iti ice cream ken cake…” inukasna ti arakup ti anakna.

“Makakaugipak…” kuna ketdi ti ubing.

“Napuyatan a….” kinuna ni Myla idi nagsabat dagiti matada ken Michael.

“Kayatmo ti maturogen, balong?” binagi ni Michael. Nagtungtung-ed ti ubing.

“Inka  ‘garuden, riingenkanto no panangrabii…”

Naisurot dagiti mata iti likudan ti ubing agingga a naitangep ti ridaw. Nagtugaw da Michael ken Myla. Naituloy ti pinnaliiw.   

“Agsagsagaba ti anakmo  iti silab ti rissik ti dua nga agtuptupa a bato. Di rumbeng a mairaman…”

“Di kad’ nasaysayaat no pidutenna ti kumpay a naibbatan ti amana…?”

“Iti panagkunak, saan.”

Ulimek manen. Dinumogan ni Myla ti ice cream ket inayad ti inna panangipuspusipos ti kutsarita.

Iti maratimmukelen a rupa ni Myla ti nakaipigketan dagiti paningkiten ni Michael ket ur-urayenna ti panagsaip manen dagiti matada.

“Apay a dimo kayat a mairaman?” nagtimek ti ina idi kapaminduan a nagsabat dagiti matada.

“Agsipud ta dayta ti ammok a maitutop ken rumbeng.”

“Apay a maitutop ken rumbeng?”

“Saan kadi a nasaysayaat ti nawaya a panagay-ayamna iti nalawlawa a playground ngem iti nakipet nga adda dagiti mata a nalimed a mangsipsiput kenkuana?”

“Ket siak, saan kadi a rumbeng ti ar-aramidek?”

“Rumbeng. Apay ketdin a saan? Ngem palagipanka laeng nga adda ni Junjun ken ni Nana Lourdes iti biagmo…”

“Ni Junjun…ni Mamang…” di naituloy ti ina ti kayatna a sawen ta nanglangit, sa idi kuan ,pinaludipanna ni Michael a mangisubsubo iti ice cream.

Ulimek manen. Pinnaliiw. Kiwar, tudok, pusipos iti kutsarita iti agrunawen nga ice cream. Sumagmamano dagiti nagandat a subo ngem di nagdiretso iti ngiwat. Iti kapamitlo a panagsabat dagiti matada, naggiddanda a nagkatawa iti apagapaman.

“Nakakatkatawaak kadin iti panagkitam?” immuna a nagtimek ti baro.

“Osiangmo! Isu koma met ti damagek no nakakatkatawaak iti panagkitam!”

Ket nakidinnaer ti katawada iti maipatpatayab a Nights Are Forever Without You manipud met laeng kada England Dan ken John Ford Coley.

“Awan ti nailimedko kenka. Namnamaek ngamin nga isakitnak a kas kabsat…a kas sigud a best friend…”

“Agingga a sibibiagak, dikayto baybay-an nga agina.”

“Tenkio. Ken s-sori gayam…” arig di naibalikas ni Myla ti sori, dina naituloy ti sumaruno a sawenna. Nagsabat manen dagiti matada. Nagdumog ti ina ket inulitna manen: “S-sori, Mike…”

“Sori…? Apay ti sori? Saan a rumbeng a dumawatka iti pammakawan ta awan met ti nagbasolam kaniak. Adda aya?”

“Adda. Dakkel. Nakadakdakkel. Ita laeng a maibagak. Awan turedko a mangibaga, idi ‘ya. Namin-adu a ginandatko ti dumawat iti pammakawan kenka ngem awananak iti tured, kasla awan ti pigsak a mangibaga. Kasla rikna ti mabain ngem diak met ammo no ania ti rason no apay a mabainak. Ngem ita, iturturedkon nga ibaga. Sori taltalaga, Mike. Please forgive me. Ammok a nasaktanka idi nagasawaak. Ti kunam diak ammo? Natadem ti panagriknak ken paliiwko, b-best friend. Ngem ammom kadi, a saan laeng a siksika ti nasaktan… uray siak…”

            (Maigibusto)