SARITA: Ti Panagsareb Iti Sumipnget (Maikadua a paset)

Para kaniak, gagangay laeng daytoy nga eksena iti pudpudno a biag, maysa a true-to-life sitcom. Tapno nagangganas met laeng, ikkantayo pay ketdin iti paulona: “Panagsareb iti Sumipnget.” Apay a kastoy ti paulona? Maawatamto no naungpotmon ti pakasaritaan. Pakasaritaan a narigat a patien, a kas iti “Di Nakappapati Ngem Pudno.” Eksena iti biag nga uray iti pannakapanunot laeng ket imposible a mapasamak; ket no adda man bilang makapanunot, ibagana met laeng a saanto a mapasamak. Dagiti pasamak a di met nakakatkatawa ngem mas lalo a saan met a nakakaskas-ang.

Kasano aya nga agkaleds ti maysa a lolo? Daydiay pers taymna. Pers yir. Mabalin pay aya nga agkaleds ti lolo? Daydiay lolo a nupay maguyodna pay laeng ti ulesna, daydiay kaguduan iti siglo ti kalgaw a nangpunasanna ti ling-etna. Ania ngata ti mapasamak? Masungbatam kadi daytoy? Panagkunak, narigat a sungbatan. Kasla ngamin sudoku daytoy a kayat a sungbatan dagiti nalaing ngem marigatanda ket agtinnagto nga aglinglingaling. Iti di makaammo, dina gamden a sungbatan ta maammuanen no kua, a talaga a dina ammo. Itoy a gundaway, kapintasan amin ti panagulimek ken aguray laeng iti sungbat. No adda met mangibaga nga ammona ti sungbat, siguradoak a maysa laeng a panangipapan daytoy, kurokuro wenno bunga ti alikuteg nga utek. Iti panagkunak, maymaysa laeng ti makasungbat iti saludsod, ti mismo a lolo. Ni Lolo Candido D. Macamucat. Wen, ni lolo, ket siak dayta. Yo! Husto ti nabasam, siak dayta, mga ‘tol!

Adda iti 3rd floor agingga iti 5th floor ti YWCA iti puseg ti Harrison Road ti Baguio College of Technology main campus (ti College of Electronics and Engineering ket adda sadiay Magsaysay Avenue ket sadiay Balatok Mines ti yan dagiti sabali pay a campus. Ditoy a mapasamak ti kagudua a pakabuklan ti istoria.

Kas kadagiti sarsarita, mairugi ti istoria ‘iti maysa a panawen.” No apay a ti “iti maysa a panawen” ti rugi dagiti sarsarita, ladingitek la unay nga ibaga nga awan pay laeng ti panawenko a mangammo kadayta, ken naim-imbag siguro no diakon a biangan ta sumursurotak laeng iti agus ti karayan. Agtutulad kunam lattan. Copycat. Isu a rugiakon ti estoria.

Iti maysa a panawen, trianggulo ti langa ti lubong. Napintas ken naannayas met ti panagtulid ti trianggulo a lubong: umuna, panaggatang-panaglako iti nateng ken prutas iti sangkabassit a paglakuan iti talipapa iti lugarmi nga isu ti pangal-alaan iti pagbiag; maikadua, panangakem iti aramid ti maysa nga ina kalpasan ti reliebo iti talipapa, ken; maikatlo, no saan nga agbasbasa iti libro, adda iti sango ti kompiuter nga agsursurat iti daniw, sarita, salaysay ken damag iti Iluko. No dadduma, umekstra iti Tagalog, ngem agsipud ta ekstra laeng ken awan a pulos ti makadlaw ken makaam-ammo iti ekstra, awan met ngarud ti makaam-ammo kenkuana a rayter.

Apay, aniat’ prioridadmo iti biag? Ti barkadam wenno ti panagiskuelam?” Saan laeng nga umas-asuk no di pay adda apuy nga agsul-o-sul-oy iti agongko gapu iti rurodko iti inaunaak. Kurangna laengen ti panagkup-ay-kup-ay dagiti sakak iti likudan a kas iti aramid ti maysa a simaron wenno istalion no adda kabusorna. Awan ngamin ammo ti inaunaan nga aramiden iti biagna no di laeng agbartek iti inaldaw a kunam la no maibusan iti lako a Bitamina A – A as in arak. Agparnuay iti riribuk iti kumonidad ken saan laeng nga esturbo iti dalan no di pay isturbo iti pannaturog iti dis-oras ti rabii, ket ti kakaruan la unay, dina asikasuen ti panagiskuelana.

Apay a lapdandak nga ag-enjoy iti biagna?” insungbatna ketdin nga awanan man iti sibilidad.

Kaslaak Bulkan Pinatubo a bimtak. Nakaro unay a pungtot. Ngem pinilitko latta a kinontrol ti bagik. No mabalin la koma nga ilinteg ti gemgem ti binalitungeg a nakem, wenno makinrabaw ti lukong ti dakulap iti emosion, nabayag koman a naisurat dagita a pakasaritaan ti sinasabrak. Ngem saan a mabalin, ta ti saem a marikna ti kikit ket marikna met laeng ti sibubukel a bagi. Ket ti di naimbag a pasamak, naganak ti nobiana, inyawidna ti ina ken ti bebida. Nagbalinak a lolo a dina oras! Wen, maysaakon a lolo, yeheey! (Tilmon…) Kinapudnona, puraw pay ketdin dagiti buokko, ngem tintinaak laeng iti nangisit tapno umubing met bassit ti langak.

Napaayak itoy nga inunaak. Nasakit la unay a pannakapaayko. Pinaayna ti arapaapko nga agpaay kenkuana. Insaganaak ti naraniag a masakbayanna ngem dinadaelna, a kasla ketdin agpigis iti papel nga awanen ti serbina. Nakadagdagsen ti barukong, a kunam la no napandaganak iti sangariwriw ket maysa a sako ti bagas nga NFA.

(Adda tuloyna)