SARITA: Ti raket ni Lakay Celso (Maudi a paset)

SAANEN nga iti shop ni Lakay Celso nga agpatarimaan ni tatang no kasta nga agaberia ti lugan. Dina nagustuan ti panagpungtot idi ni Lakay Celso idi mapanna insukat ti CDI nga awan numerona. Impilit kano ti kumparena nga awan sabali a tinartarimaanna ket husto ti insublina a CDI.

Immallatiw ni Manong Raul kadayta a malem a panaggapuna a nagpasada. Dinanonna ni tatang iti sirok ti santol nga agbambamban. Pakpakanek met dagiti manokmi iti poltri iti laudenna idinto nga aglutluto iti pangrabiimi ni nanang.

“Ayna, Angkel, idarumda kano ni Lakay Celso,” kinunana.

“Ta apay?” sinaludsod ni tatang. Insardengna ti ar-aramidenna.

“Nangayo manen iti lugan, Angkel.” Ket inistoria ni Manong Raul ti napasamak.

Maysa kano a motorsiklo ti inyeg ti dua nga estudiante iti shop ni Lakay Celso. Kas met la iti lugan ni tatang ti sakit ti motorsikloda.

Imbati kano dagiti estudiante ti luganda ta adda pay klaseda. Imbagada a sublienda laengen iti malem. Kadayta a panagsubli dagiti ubbing, isu metten ti panangibaga ni Lakay Celso a na-CDI ken na-primary coil.

Gapu ta adda mabalin dagitoy nga estudiante, intedda a dagus ti gatad nga imbaga ti lakay.

Kas iti naaramid ken ni tatang, saan kano a ti nasukatan a CDI ti insubli ni Lakay Celso. Ti dadael ketdi a koleksionna a CDI!

Sumagmamano laeng a minuto ti napalabas kalpasan a nakapanaw dagiti ubbing, adda dimteng a kostumer ni Lakay Celso. Naka-vanda. Di makita ti adda iti uneg ta tinted ti sarming.

Dua ti dimsaag iti van. Kalalainganna ti pammagi ti maysa. Agarup uppat a pulo kano ti edadna. Saan met nga isu ti natayag. Kayumanggi ken apsay ti buokna. Aglanglanga a ni Bong Revilla!

Ti met maikadua, kulay-ongan ti rupana a nalabit bunga ti kinalaingna nga agsigarilio. Pinakuttong pay ti tayagna nga agarup innem a kadapan. Idi laeng a makita ida ni Lakay Celso.

Tsektsek-apen kano ni Lakay Celso ti makina idi abayen ti ala-Bong.

“Mabayag ngata, Pari?” inamadna kano ken ni Lakay Celso.

“Mabiit la daytoy, Sir!” insungbat kano ni Lakay Celso.

“Nasayaat ngarud no kasta. Adda ngamin ket kamkamakamenmi a komperensia. Kellaat met lattan nga agsaisaiddek itay. Napno met iti gasolina. Siguro ‘ta bateria ti yanna.”

“Diak pay maibaga, Sir…”

“Ay, malagipko, Pari, awan la ti lakom a CDI dita? Nadadael ngamin ti CDI ‘diay motorsiklo ti anakko.”

“Ay, adda, a!” mangigis kano pay ti isem ni Lakay Celso. “Orihinal pay, a!”

“Gatangek la ngaruden, Pari, ket no malipatak iti panaggapumi iti komperensia. Mabalin?”

“Ket, wen, a, Pari!” Saan kanon a mailadawan ti ragsak ti lakay.

“’Ka ngaruden alaen, Pari, ta gatangek…”

Naparpartak kano pay ngem iti alas kuatro nga immuneg ni Lakay Celso iti shopna. Idi rummuar, iggemnan ti CDI. Bininsir ti kostumer.

“Tres latta daytan, Pari!” inrungiit kano pay ni Lakay Celso. “Tri-paib ti kasta ‘diay kabisera! Dimo pay masigurado, Pari, no orihinal ti itedda kenka. Adu ti manglokloko ita.”

“Kasta kadi, Pari?” makais-isem kano ti kostumer a mangpulpulingling iti CDI. “Usadon sa metten daytoy?”

“Usado nga agpayso, Pari, ngem in gud kondision pay la a makuna. Kas makitayo met, adda pay la dayta numerona. Di pay nabayag a nausar dayta.”

“Kasanon no di agbayag?”

“Nawayakayo latta a mangisubli, Pari.”

Ngem imbes kano a sumungbat ti kostumer, tinogtogna kano ketdi ti lugan. Kellaat a naglukat ti van. Maysa kano kadagiti polis ditoy ilimi ti dimsaag.

“Addakayo gayam dita, Sir?” naklaat kano pay ni Lakay Celso. Uray kan’ la pimmuraw.

“Wen, Tata. Itedko la koma daytoy…” kuna kano ti polis; adda yaw-awatna a papel.

Napabullad kano pay ni Lakay Celso idi mabasana ti surat. Warrant of arrest!

“Ania ti kayat a sawen daytoy?” naarakattot.

Inlawlawag kano ti polis. Ti gayam nakapatpatang ni Lakay Celso ket maysa met laeng a polis. Anakna ti maysa kadagiti estudiante. Pinagbalinda laeng nga appan dagitoy tapno mapaneknekan ti aramid ti lakay. Naglemmengda laeng iti kanto iti dayaen ti shop ni Lakay Celso.

Inlistada kano ti numero ti CDI ti motorsiklo sakbay a napan naginpapatarimaan dagiti ubbing. Ti laeng spark plug ti dadael a talaga ti lugan. Ngem sabali ti imbagbaga ti lakay. Sinukatanna pay ti kabarbaro a CDI iti lokal.

Ti sinukatan ni Lakay Celso a CDI ket isu metten ti ilaklakona kadagiti nanglimlimo a kostumerna. Ket ditan a napaneknekan ti aramidna.

“Agpullo itan, Angkel!” kinuna ni Manong Raul.

Napangilangil laengen ni tatang.

Di pay nakapanaw ni Manong Raul idi makangngegkami iti sirena ti bombero. Idi tumaliawkami iti laud, naipasabat kadakami ti nakapuspuskol nga asuk.

“Adda maur-uraman!” kinuna ni tatang.

Kasla maur-uraman ni Anti Emma nga immay iti balay kalpasan laeng ti agarup kinse minutos kalpasan a nagpukaw ti napuskol nga asuk.

“Adda pay, ‘ya, ‘bagis,” inyangsabna, “ket dimmapon ti shop ken balay da Manong Celso. Pimmutok ti fuse ta overload! Ti pay nasakit, simmangpet ‘diay anakda a masikog!”

“Ti aramid nga agpayso no agsingir…” nakuna laengen ni tatang.#