SARITA:Dungdungnguenkanto Unay Unay (Maikapat a paset)

Athletic idi ni Noli ken cycling ti isportsna. Ni Adora ti numero uno a fanna. Sa la nagsardeng a makisalip idi nagasawadan ta inggaedda a parang-ayen ti Amazing Grace Travel and Tour.

Nangemkem. Pinunasna dagiti luana babaen ti bangad ti dakulapna. Nagbang-es kalpasan a pinalabsanna manen ti monitor. Tinaliawna ti altar. Dinanogna ti kanawan a dakulapna idi adda naggilap a flashbulb iti mugingna. Nairut ti kaemna a nangeddeng.

“KABAELAM? Are you serious?”

“Yes, I am, p’re…” insungbat ni Noli. Ngem iti unegna, agduadua no kabaelanna wenno saan. Nabayagen a saan a nagtaray. Dinan malagip daydi naudi a panagtarayna.

“Nabayagen daydi naudi a panagtaraymo,” nabagas ti perreng ni Leonard, ti organizer ti 10 km fun-run ken kaduana idi nga atleta ti University of Baguio. Manipud iti Burnham Park Lake Drive, aglikos ti lumba iti Mines View Park, sa agsubli met laeng iti naggapuanda. Saanen a mabilang no namin-anon a tinarayna idi daytoy iti marathon ken masansan a pangiyawidanna iti tropeo.

“Saanak pay a nagkupas. Diak insardeng ti panagdiagingko,” inlibakna.

“Good.”

“Palubosannak koma a kaduak ni Adora.”

“A-ania? What’s the big deal?” nagmulagat ken napanganga ni Leonard.

“I’m bringing her to life…”

Bigla a nagpaggaak ni Leonard: “You…!” Nagpigsa ti panagtinniplak dagiti dakulap ti organizer sa pagammuan, tinugkikna ti barukong ni Noli.

“What’s so funny with my idea?”

“Maragsakanak la unay, p’re! You redeemed yourself!” immarakup ni Leonard a nangpikpik ti likudna. “Dayta ti Noli nga am-ammok, di sumuko!”

Immanges iti nauneg. “Thank you… Thank you, p’re. Kasapulak a talaga ti tulongyo a gagayyemko.”

“Life is beautiful, p’re! Grieving is out of this world!” intanggaya ni Leonard ti kanawan a dakulapna. Nairut ti panagsabat dagiti dua a dakulap.

“WEN, Ka Jimmy! Addaak ditoy Burnham Park Lake Drive nga start ken  finish line ti 10 km fun-run ti Saturday Circle Club. Nakasaganan dagiti makisalip iti tinnarayan a pakairamanan ti kampeon  idi ti marathon iti siudad a ni Mr. Noli Sandoval nga iduronna ti wheel chair ti asawana. Adda ditoy abayko dagiti agassawa.”

“Damagem man, Ka Limuel, no apay nga aramidenna dayta?”

“Sir, live daytoy iti DZWT Radio Patrol. Ilawlawagyo man no apay nga aramidenyo daytoy?”

“Agsakit ti asawak iti amniotic fluid embolism kalpasan nga inyanakna ti umuna a bungami. Agsagsagaba iti sakit a di pay masinuo no ania ti gapuna ken no kasano a maagasan. Simmaliak ta I want to bring her to life!”

“Dayta man, Ka Jimmy! Saksiantayo ita ti naidumduma a pasamak. Makasubli ngata ni Mr. Sandoval iti finish line, Ka Jimmy? Daytoy man ti saludsod dagiti adu nga agbuybuya.”

“Damagem, a, Ka Limuel!”

“Sir, ti panagkunayo, mangabakkayo? Kabaelanyo ti makasubli iti finish line?”

“Kasla maysa laeng a tinukel ti darat iti panunot ti finish line ket nasken a makapanka dita iti amin a kabaelan. Ngem maysa a napateg unay a kinapudno ti pannakisalip ken panagdaliasat manipud iti start agingga iti finish line…”

“Dayta man, Ka Jimmy, ti nabagas a kapanunotan ni Mr. Sandoval!”

“Koberam, Ka Limuel! Urayek ti update!”

“Roger, Ka Jimmy…!”

Nagtanamitim ni Noli a naan-anay koma ti pigsana sakbay nga induronna ti wheel chair ni Adora. Pasang-at ti Governor Pack Road ngem nakarkaro manen iti Sunshine Park Drive. Idi makasagpatda iti UP Drive, immanges ta pataden ti kalsada agingga iti Pacdal Circle.

Iti pasang-at a Gibraltar Road, aglima a kilometron ti natarayda, idi marikna ni Noli ti dagsen dagiti sakana. Kasla agbetted dagiti gurongna. Agkupit ti barukongna. Kasla naugotanen iti anges ket arignan aguyaoy ti dilana. Nagmagan ti karabukobna. Naibusnan ti danumna. Ngem kada taliawen ni Adora, umadaw iti pigsa ken kired iti isem ti asawana.

Naragsakan idi pinalakpakan dagiti agbuybuya idi mabatoganda ti Mines View Satellite Market. Ragsak a nangnayon iti kired ken pigsana. Sumagmamano a turista ti nangretrato kadakuada idi lumabasda iti Ti Mansion.

“Water for you,” sinabat ti panglukmegen nga ubing a babai idinto a sipsipatanen dagiti agbuybuya iti kabalioan iti Wright Park .

(Adda tuloyna)