Sasso a piek, naisardeng a maiwaras

SAN JUAN, ILOCOS SUR – Temporario a pinasardeng ti project coordinator iti demonstration farm ditoy ti pannakaiwaras dagiti tarakenda a Sasso a manok gapu iti panagsakitda itay nabiit.

Kinuna ni Veterinarian Cesar Soller a pinaisardengda ti pannakaiwaras dagiti nasao a manok gapu ta adu ti nagpatay kadagiti naiwaras a piek kadagiti grupo dagiti mannalon.

Segun ken ni Soller, nalayus ti Barangay Demo Farm iti napalabas a panagtutudo ket adu a piek ti naapektaran ken natay.

Impasengked ni Soller, nga ituloyda met laeng ti panagiwarasda iti Sasso a piek apaman nga agsubli ti nasayaat a panawen.

Proyekto ti gobierno probinsial ti Barangay demo farm a pakataraknan kadagiti Sasso a maiwaras kadagiti mannalon tapno adda kanayon a pamastrekanda ken kas sungbat ti problema ti malnutrision.#