Search operation, positibo iti armas, balbala iti maysa a balay

NARVACAN, Ilocos Sur – Dua a balay ditoy nga ili ti naggiddan a sinukisok dagiti nagtitipon nga elemento ti kapolisan ket maysa kadakuada ti nakakumpiskaan iti sumagmamano a paltog ken balbala idi agsapa ti Pebrero 9, 2015.

Naggiddan a sinukisok dagiti elemento ti kapolisan manipud iti ISPPSC nga indauluan ni Supt. Elpidio R. Nartatez, Provincial Intelligence Branch, PIDMB, Ilocos Sur PPO nga indauluan ni Supt. Edwin Col-long Balles ken Narvacan police station ti balay ni Richard E. Cabreros iti Barangay San Pedro, Narvacan ken ni Florencio Buenafe y de Peralta, iti Sitio Barbarit, Barangay San Pedro, Narvacan babaen ti bileg ti search warrant nga inyisio ni Judge Renato D. Pinlac, Acting Executive Judge ti RTC Branch 57, San Carlos City, Pangasinan.

Nupay negatibo ti resulta iti panagsukisok iti balay ni Cabreros, nakakumpiska dagiti polis iti balay ni Buenafe kadagiti sumaganad: maysa a pistol Cal .45 nga Armscor 45 nga addaan SN 892211; maysa a magazine assembly extended para cal .45; 2 magazine assembly short nga addaan maysa a bala; 31 a bala; 17 a bala nga addaan nadumaduma a hallow point para cal .45; maysa a nangisit a box a naglaon iti 91 a kapsula ti cal 45; maysa a paltog nga addaan license no. 0491790101036118 a nairehistro iti nagan ni Oscar De Peralta Buenafe nga agpasonto inton Oktubre 11, 2015; 2 nga airgun a ti maysa ket nagmarka iti Cadet Delta idinto nga awan ti marka ti sabali; maysa nga scope para airgun; maysa a low carry holster, maysa nga inside holster pouch; maysa a brown magazine pouch ken maysa nga stabilizer para cal 45.

Iti pannakaisurat daytoy, naikustodia ti suspek iti police station ti Narvacan idinto a napilaanen iti panaglabsing iti RA 10591 iti provincial prosecutor office, ditoy met laeng nga ili a nai-docket iti babaen ti NPS No. I-03-INQ-15B-00020 a napetsaan Pebrero 9, 2015 para iti inquest proceeding.#