Selebrasion ti Paskua, nagtungpal iti pammaltog

STA. CATALINA, Ilocos Sur – Nagtungpal iti pammaltog ti panangselebrar dagiti agama iti isasangbay ti Paskua.

Adda ita iti ospital nga agpapaagas ti anak idinto a naibalud ti ama kalpasan a tiniliw dagiti nagresponde a polis.

Nabigbig ti anak a ni Fidel Ragunjan y Reintegrado, 38, naasawaan, tricycle driver; idinto a nainaganan ti ama a nangpaltog kenkuana a ni Manuel Ragunjan y Racsa, 72, naasawaan, mangngalap.

Naammuan iti blotter ti polis ditoy a napasamak ti shooting incident idi agarup 10:10 ti rabii ti Disiembre 25 iti mismo a pagtaengan dagiti agama.

Segun iti blotter, nagginom ti agama kas panangselebrarda iti idadateng ti Paskua ngem adda saanda a panagkinnaawatan bayat ti panaginomda a nagtungpal iti panangpaltog ti lakay iti anakna iti namindua a daras iti tian.

Intaray dagiti nagresponde a polis ti ub-ubing a Ragunjan iti St. James Hospital, Vigan City para iti pannakaagasna.

Natiliw met ti suspek bayat ti hot pursuit operation nga insayangkat dagiti polis.

Narekobre dagiti polis ti maysa a cal. 38 paltik nga inaramat ti ama a pinangpaltog iti anakna.#