SEMANA SANTA

SEMANA SANTA. Umadani manen ti panangpaliiw iti Semana Santa ket ita pay laeng, nairuaren ken nadalusan dagiti karro, kasta met a nalabaan ken naplantsa dagiti aruaten dagiti rebulto dagiti santo ken santa tapno nakasaganadan a maiprosision kas iti retrato iti ngato nangruna iti Holy Thursday ken Good Friday. Karaman iti UNESCO World Heritage ken maysa kadagiti napili a New7Wonders Cities, ti Vigan City ti maysa kadagiti paborito a destinasion dagiti turista iti daytoy a panangselebrar dagiti Katoliko iti Semana Santa. (TNM)