Seminar iti poll automation narugian

VIGAN CITY – Narugian itay Pebrero 17 ti seminar dagiti barangay ditoy siudad mainaig iti poll automation.

Dua a barangay ti maseminar iti maysa nga aldaw no kasano ti proseso ti Precinct Count Optical Scan (PCOS).

Maisayangkat ti seminar iti maysa a barangay iti 1:30 – 3:30 pm sa iti maikadua a barangay iti 3:30 – 5:30 pm.

Maangay met ti seminar mainaig iti automation para kadagiti Board of Election Inspectors inton Marso 1-5.#