Sentenario ti ili, sinelebraran ti Caoayan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Nangrugi idi Nobiembre 7 ti  panangselebrar daytoy nga ili iti maikasangagasut nga anibersariona.

Naluktan ti selebrasion babaen ti maysa a trade fair a nakaitampokan dagiti one barangay one product (OBOP) dagiti nadumaduma a barangay ditoy nga ili.

Maysa a kadakkelan a nangawis kadagiti sangsangaili ken turista ti fluvial parade iti karayan a nagparadaan dagiti opisial ti ili nga indauluan ni Mayor Germie Singson-Goulart a nakaluganda kadagiti naarkosan a bangka.

Paset idi ti Vigan ti Caoayan ngem nagbalin nga ili idi 1911.

Ni Don Dimas Querubin ti pundador daytoy nga ili ken nabutosan nga umuna a municipal mayor.#