Apas (Maudi a paset)

Apas (Maudi a paset)

MABAINAK iti inaramid ti anakko, Pari. Inaladanna ti panagpagayamda iti anakmo. Dika agdanag, Pari, ta diakto pulos gumura kenka. Susik dagiti annakta daydiay. Agyamanak, Pari. Awan man la ti nagnaan ti panagpatagtagainepko kenkuana.

Apas (Maikatlo a paset)

Apas (Maikatlo a paset)

“AMMOKON ti dakes ken naimbag, Tatang. Awan ti makitak a pagdaksan ti pannakisinningedko ken ni Samuel. Nasingpet nga anak. Manmanon ti kas kenkuana a di man la sumimsim iti nasanger wenno agsigarilio. Nadayaw pay a… Read more »

Apas (Maikadua a paset)

Apas (Maikadua a paset)

No kasdiay idi a makalidokda bassit iti tianggi iti tengnga ti purok, sangkasao ni Tata Leon a naragsak koma no naasawana ni Anita, ti sabong a nagpatpatayanda a dua. Agkaraapada ngamin ken ni Nana Caridad… Read more »

Apas (Umuna a paset)

Apas (Umuna a paset)

ITI nagtakderanna a pantok, kinuyepan ni Tata Eugenio, 55, ti nalinak a baybay a dagiti laeng arasaas dagiti agbangon nga allon ti mangmangngeg. Kas iti nakairuamanna no kastoy nga agsapa, adawenna ti pigsana iti imbilangnan… Read more »