AWIS TI DOLIAR (Maudi a paset)

AWIS TI DOLIAR (Maudi a paset)

Napasennaay. “Lagipem koma ti sinapataam, Barok.” “Diakto malipatan dayta, ‘Tang. Dayta ti bugas ti propesionko. Ngem adu ti pamuspusan tapno maipatungpalko dayta. Saan a maymaysa ti aldaw… Ken nalipatanyo kadin, ‘Tang, a dakami nga OFW… Read more »

AWIS TI DOLIAR (Tuloyna)

AWIS TI DOLIAR (Tuloyna)

Naragsakan unay ni Ama Marius kadayta a nangegna. Dayta la unay ti kayatna a mapasamak. Ngem amkenna a di kayat ti anakda. Ta ania ngamin, aya, ti makuartana iti away? Ngem napaneknekanna a sabali ti… Read more »

AWIS TI DOLIAR (Umuna a paset)

AWIS TI DOLIAR (Umuna a paset)

NALUKAG gapu iti naglaok nga ariwawa ken dung-aw iti kalsada a sango ti dos grados a balayda. Nairidepna itay iti balkon bayat ti panagpalpalpana kalpasan a nakapangaldawda. Natan-awanna ni Baket Ansiang a kasta unay ti… Read more »