Ayat ti Isangbay ti Paskua

Ayat ti Isangbay ti Paskua

Sarita ni Salvador A. Espejo (Maudi iti dua a paset) Pinerrengko ni Beth. Kasla diak patien a daytoy nakaem-emma a babai ket kumuyog lattan iti dina am-ammo a lalaki. “Dinak kadi kayat a kaduaen?” “Saan… Read more »

Ayat ti Isangbay ti Paskua

Ayat ti Isangbay ti Paskua

Sarita ni Salvador A. Espejo (Umuna iti dua a paset) NANALPAAK ti ridaw nga inrikepko. Ngumayemngemak a nangpaandar iti kotse. Imbaddekko ti siliniador ket simmiag ti kotse a rimmuar iti inaladan. Kasda la aso ken… Read more »