DINARDARAAN Archives — Tawid News Magazine
DINARDARAAN

DINARDARAAN

Sarita ni Dexter Fabito Marin Maudi iti dua a paset     Nagsubli ti panagubingna iti panunotna iti nanumo a balayda. Nagdiding ken nagatep iti bulong ti labig ken apagisu laeng kadakuada nga innem, isuna,… Read more »

DINARDARAAN

DINARDARAAN

Sarita ni Dexter Marin Fabito Umuna iti dua a paset) Kadisdissaag ni Sabas iti naglugananna a van. Imba-kalna ti panagkitana iti dalan nga agpa-Balingit. Agarup maysa kilometro ti pagnaenna tapno makadanon iti balay ni Ester.… Read more »