Kapitan Sabas (Maikadua a paset)

Kapitan Sabas (Maikadua a paset)

Maipanggep kadagiti barangay tanod, nabingayen dagitoy iti agkadua. Iti kasta, makapagsinnublat dagitoy nga ag-duty no adda pasken: piesta ti barangay, natayan, wenno kasaran. Uppat a barangay tanod ti ag-duty iti alas sais iti malem agingga… Read more »

Kapitan Sabas (Umuna a paset)

Kapitan Sabas (Umuna a paset)

NABAYAG a nakapundo dagiti matak iti screen ti Samsung Galaxy S7 a selponko. Awan pay makabulan daytoy a selponko. Nabayag nga inan-anusak – inanusannak met – daydi Nokia 1208 a pakalaglagipak kadagidi nagkandidato iti lokal,… Read more »