Mar Plogo, mediaman (Maudi a paset)

Mar Plogo, mediaman (Maudi a paset)

Malagipko pay daydi panagpanayonna iti alawans idi napanmi inkober tay Chefs on Parade diay Baguio. Minandarnak ketdin a mangtext iti sekretaria ti gobernador ta nayonanna ti intedna nga alawansmi. Gapu ta masemsemakon iti kinadagullitna, imbagak… Read more »