Saan nga Agulbod dagiti Mata Archives | Tawid News Magazine
Saan nga Agulbod dagiti Mata

Saan nga Agulbod dagiti Mata

Sarita ni Mark Anthony Castro (Maudi a paset) Kellaat, nagsardeng ti tokar. Nagpatnga ni Andrew, kabarkada ni Carlos. “Hep, dikayo pumanaw iti salonan. Maymayat ti panagtibnok dagiti agpitpitik a puso no nalamuyot ti sonata. Tokar,… Read more »

Saan nga Agulbod dagiti Mata

Saan nga Agulbod dagiti Mata

Sarita ni Mark Anthony Castro (Maikadua a paset) “Apay ket a saanen?” ni Virgie ti nagtimek sanak pinarimriman. Kinugtarak ti sakana iti sirok ti lamisaan. “Ay, wen, di la mabalin a yaramidannak iti komposision nga… Read more »