Sabidong ni ayat (Umuna a paset)

Sabidong ni ayat (Umuna a paset)

                    I. NAGANNAYAS ti karasakas dagiti bulbulong nga ay-ayamen ti nalamiis a pul-oy nga aggapu iti teppang iti daya. Mangngeg met ti danarudor ti danum a mangsapsaplag kadagiti bato iti babaen ti teppang, kas man… Read more »