Sultana (Maudi a paset)

Sultana (Maudi a paset)

Ababa a Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr. **sampel ti counter clockwise structure wenno immatras a sarita   “’Ninana, isuda la ketdi!” inradies ni Doming ti misuotna. Imbaniekesna ti semsem ken suronna. Minulagatak met ken… Read more »

Sultana (Maikalima a paset)

Sultana (Maikalima a paset)

Ababa a Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr. **sampel ti counter clockwise structure wenno immatras a sarita   “Gayam! Iti kapsutnan, di payen makakaan!” inggarakgakko. Ngem naklaatak pay iti inaramid ti inaunaan. “’Mo ta siak… Read more »

Sultana (Maikatlo a paset)

Sultana (Maikatlo a paset)

Ababa a Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr. **sampel ti counter clockwise structure wenno immatras a sarita   Minirak a nalaing ti nakadata ken nakadeppa nga amangna. Pumanerper ti urokna, amaya! Napaisemak idi nautobko a… Read more »

Sultana

Sultana

Sarita ni Jaime M. Agpalo, Jr. (Umuna a paset) NATAYEN ni Sultana. Natay iti mismo a paraangan iti sango ti balaymi. Simmangpet nga agngangabit, agsangsangit, marigrigatan, nakay-ay-ay ti langana nga agsagsagaba iti nakana a tuok… Read more »