Ti apuy Archives — Tawid News Magazine
Ti apuy (Maudi a paset)

Ti apuy (Maudi a paset)

DINKIDI ti pangawag dagiti ganggannaet iti dayta a lugar, maysa a balikas nga Intsik a kayatna a sawen ket puro a balitok.  Disiembre 1, 2004 idi pinaboran ti Korte Suprema ti implimentasion ti Republic Act… Read more »

Ti apuy (Umuna a paset)

Ti apuy (Umuna a paset)

“SIAKON, ‘nang,” kuna ni Filipinas, agedad iti sangapulo ket dua, ket naannad ti pamudawen a kanawanna a kimmaut iti bulsa ti sabongan a daster ni Armida. Nairuar ti disposable lighter.