Ti daga a napnuan kari Archives — Tawid News Magazine
Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Nakarikna iti saem. Daydiay saem a kasla natudok iti pika ti akimbaba a paragpagna. Nasaem a kumutukot. Bimmangon. Pinidutna ti bassit a banag a naitudok iti daga ken naiddaanna. Minirana. Nanglangit idinto nga adda minulmolan… Read more »

Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Ti Daga a Napnuan Kari (Tuloyna)

Kasla kumurikor iti agongna ti banglo kabayatan nga umap-apros ti puyupoy. Impalawlawna ti panagkitana. Imposible a dagitoy nakaduldulpet nga agpalpalama iti sangona ti pagtaudan ti banglo. A, uray ti agongna ket mangrugin nga agpalta! Sintomas… Read more »