Ti inabalbalay (Maikadua  a paset)

Ti inabalbalay (Maikadua a paset)

KATORSE ti tawen ni Esther idi mapukawna ti kinainosentena. Apagukrad a sabong ti kayariganna. Sinikapan ti uliteg ken maestrona iti Second Year High School a nangawis kenkuana nga ag-correct iti eksamenda iti apartmentna.

Ti inabalbalay (Umuna a paset)

Ti inabalbalay (Umuna a paset)

“BILIBAK kenka,” kinuna ni Armand iti naminsan. “Marigatanak a mangartap kenka.” “Ikagkagumaam ti mangartap kaniak?” nababa ti timek ni Esther. “Saan met. Ti bagik ti kayatko nga artapan.”