Setiembre 30: nakiddaw a maideklara a Gabriela Silang Day iti Santa

VIGAN CITY – Maysa a resolusion a mangkiddaw iti pannakaideklara ti Setiembre 30 iti tinawen a kas Gabriela Silang Day iti ili a Santa ti naidatag iti Sangguniang Panlalawigan itay nabiit.

Kidkiddawen ti nadakamat a resolusion a pinutar ni Vice Gov. Deogracias Victor “DV” Savellano ken ni Pres. Gloria Macapagal Arroyo nga ideklarana ti Setiembre 30 iti tinawen a kas Gabriela Silang Day ken mamagbalin a piesta opisial iti ili a Santa.

Kinuna ni Savellano a rumbeng la unay nga ikkan iti pammigbig dagiti nakalallagip a gapuanan ken kinatured ni Gabriela Silang a nangituloy iti Ilocos Revolt nga inrugi ni Diego Silang nga asawana.

Malaksid iti daytoy a recognition, nabigbig pay daydi Gabriela Silang a kas Ilocano Joan of Arc.

“Dakkelen a banag uray laeng ti pananglagiptayo a tinawen iti petsa nga ipapatayna. Ngem ad-adda pay a maapresiar no maideklara ken mapagbalin a holiday iti Santa,” innayon pay ni Savellano.

Maibasar iti historia ti rebolusion iti amianan a Luzon, ni Gabriela Silang ti simmublat a nangidaulo kadagiti Ilokano nga immalsa kontra kadagiti turayen a Kastila kalpasan a napapatay ni Diego nga asawana gapu iti panangliput kenkuana ni Miguel Vicos, sigud a katalekna.

“Agsipud ta iti maysa a turod iti ili a Santa ti nabayag a nagkutaan da Gabriela Silang ken dagiti pasurotna sakbay a natiliw dagiti Kastila ken pinapatayda babaen ti bitay idi Setiembre 30, 1876, nasken nga ikkantayo iti naan-anay a kaipapanan dayta a petsa ken dagiti inar-aramid ni Gabriela Silang para iti Kailukoan,” kinuna pay ti bise gobernador.