Sexy pictorials, saanen a maipalubos iti Vigan City Heritage Village

VIGAN CITY – Saanton a maipalubos dagiti pictorials dagiti modelo a naka-swimsuit wenno nakaaruat iti makagargari a pagan-anay iti Heritage Village ditoy.

Daytoy ti linaon ti proposed ordinance nga indatag ni Vice Governor Deogracias Victor “DV” Savellano iti sangguniang panlalawigan itay nabiit.

Sagudayen ti nasao nga ordinansa a maparitan dagiti modelo, beauty personalities wenno artista nga ag-pose iti retrato iti las-ud ti Vigan Heritage Village a nakaaruat iti pagdigos wenno dagiti pagan-anay a makagargari kadagiti tattao.

Kinuna ti bise gobernador a maysa a maraem ken maresrespeto a lugar ti Heritage Village a nailista pay a world heritage site ket masapul a saan a magamsaw daytoy nga imahena gapu laeng kadagiti retrato dagiti modelo wenno artista a nakasuot laeng iti pagdigos wenno makagargari a kawes.

Dinakamat ni Savellano nga iti kallabes, adda naisayangkat a pictorials dagiti modelo a nakaaruat iti skimpy attire a nagbalin a background ti Heritage Village para iti kalendario ti maysa kompania.

Kinuna ni Savellano a saan a maiparbeng daytoy ken makadadael iti nadalus nga imahe ti Vigan Heritage Village.

Madama ti pannakaad-adal ti nasao nga ordinansa iti hunta probinsial.