sinursuran-banner-sqSinursuranNi Jobert M. Pacnis

Dagiti Daniw-Pamaskua ti Plumak

Kolum : Sinursuran

Ni Jobert M. Pacnis

(Tuloyna)

 

Damo a daniw, damo a ragsak iti Disiembre kas imbunga ti daniwko.Damo a pannakapalugod ti naulimek nga ikkis iti barukong ti ilimi kadagidi a panawen a mawaw iti panagbalbaliw.

Disiembre 20, 1999 idi impablaak ti Bannawag ti Anag Ti Paskua a daniwko. Inruar met ti HomeLife Magazine idi Disiembre 2000 ti Pasko Noon a kaunaan a daniw-pamaskuak iti Filipino.

Saan a nagsardeng dita dagiti Pamaskua a daniwko. Nagputarak latta kadagiti simmaruno a tawen kas paset metten ti panangrambakko iti kasangay ni Apo Jesus. Iti tunggal daniw a mayula, adda dayta gubuayenna a ragsak— aglalo no makita a maimaldit daytoy iti pagbasaan.Ngem nagbalin a naatap ti gundaway a makaipablaakak manen.

Nupay kasta, diak naupay. Ineditko dagitoy a daniw ta pudno man met nga adda nagkabsiwanda. Paset itan dagitoy ti koleksionko nga iti umisu a panawen, mabalin a mabasa met laeng iti magasin wenno libro.

Iti maysa a pasalip idi tawen 2007 nga addaan iti ayat a tema, simngay iti panunot a sumuratak iti daniw a maikonekta iti Paskua yantangay napnuan ayat daytoy a panawen. Adu met a panangpulingling/panangsirig no kasano nga iparangko ti ay-ayamen ti isipko. Agingga a nabukelko met laeng. Dakkel a pagyamanan ta nagun-od daytoy ti kangrunaan a puesto ken napili pay a Reader’s Choice award iti internet.

Adtoy nga idasarko ta bareng makaibati iti uray maregmeg laeng nga idea a pagpampanunotan a makatulong iti inaldaw a panagbiag.Pinauluak iti Sapulem ti Kulluong.

Sapulem ti kulluong iti burayok ti puso/ Mangpedped iti kimraang a nakem/ A sinutil ti angin dagiti didiosen:/Namaga, wumaneswes, umatiberret…/ Puso ti burayok iti kulluong ti sapulem.

Sarukangam ti taeng iti kappia ti kaunggan/ Ta dinto ket aggidday iti apagdillaw nga aplaw/ Dagiti maitagtag-ay latta nga ima ti salakan:/ Nakaimet iti nangisit a krus!/ Kaunggan ti kappia iti taeng ti sarukangam.

Itukitmo ti bin-i iti kapanagan ti isip,/ Mangabbukay iti linnaaw nga umagep/ Iti nadagaang, agal-al-al a lubong ti kinapudno:/ Sadino ti kanigid? Sadino ti kanawan?/ Isip ti kapanagan iti bin-i ti itukitmo.

Sapulem ti kulluong iti burayok ti puso…/ Sarukangam ti taeng iti kappia ti kaunggan…/ Itukitmo ti bin-i iti kapanagan ti isip…/ Kulluong…/ Taeng…/ Bin-i…/ Dagitoy ti aweng idiay Belen/ Pagubbogem ‘ta biag ket ililinakanto ti samiweng!

Gapu iti sagubanit, nabayag bassit a nailibay ti rikna (saan ti pluma) a pumutar kadagiti daniw-Pamaskua. Immet-et ti liday, dagiti negatibo a pampanunot, ken kinaawan namnama. Dagitoy ti nagbalin a tema dagiti nayula a daniw. Ngem iti panaglabas ti panawen, iti met laeng pannarabay ti Namarsua, simmaranta ti aglawlaw ket dimteng manen dayta rikna a mangputar kadagiti nararagsak a daniw.

Pudno la unay a ti emosion, para kaniak, ti mangpikpikar ken ni mannurat, kangrunaan ni mannaniw, a sumurat iti piesana. Ditoy a naipasngay dagiti nadumaduma a sinurat (daniw, sarita ken salaysay) a nangasa pay iti pluma ‘toy numo. Ket simngay pay ti sabali a daniw-Pamaskua nga inruar met laeng ti Bannawag idi Disiembre 24, 2012. Pinauluak iti Kulluong Iti Barukong.

Adtoyka manen iti sabali pay / A salemsem ken pannakaipasngay/ Imetmo latta ayamuom/ Dayta ayat a kasla sabong/ Aginakbay banglona ‘ti taeng/ Mangisangbay nalangto nga isem.

Sangpetam dag’ti naangrag a talon/ Ken daytoy agsasaibbek a lubong;/ Adu latta mangad-adipen—/ Pati tulang makarkaremkem—/ Naynay a maur-uray ti rayray/ Ti bituen a silnag ken tarabay.

Ngem nabang-i latta dag’ti kankanen,/ Ti kandela agrangrangrang iti laem/ Saraboenmi ‘ta isasangbay/ Ipaigidmi pay lat’ liday/ Ket maipatayab dag’ti kansion—/ Mangkalbit kulluong ‘ti barukong.

Wen, pusomi, agdaydayyeng/ Agkankanta ‘ti samiweng/ A naputar sadi-Belen…

Kadagitoy, agtultuloy latta a maipasngay dagiti daniw-Pamaskua.Agingga a di agpauyo ti pluma. Awan ngatan ti kararagsakan a kanito ken ni mannurat no di dayta makabukel iti sinurat a kapkapnekanna. Agtultuloy dayta a proseso agingga’t sibibiag ti plumana.

Naragsak a Paskuayo amin, kalanglang iti Sinursuran. Nasalun-at a Baro a Tawen!