SIDEBAR: Mass protest naangay para “narco-politicians”

BAUANG, La Union – Kas suportada iti mayorda nga innaganan ni Presidente Rodrigo Duterte a nainbolbar iti illegal a droga, rinibu a residente ti nangiwayat iti protestada ditoy idi Agosto 12.

Karaman kadagiti nangi-wayat iti unity walk kas suportada ken ni Mayor Martin De Guzman dagiti opisial ti ili, empleado, dagiti residente dagiti nadumaduma a barangay, non-government organizations, grupo ti relihion .

Kinuna ni De Guzman a malidayan unay iti pannakairaman ti naganna a maysa kadagiti mayor a nainbolbar iti illegal a droga idinto nga innayonna a nadalus ti konsensiana.

Kinuna met ni Doni Baradi, presidente ti Bauang Market Vendors Association, a mamatida a saan a husto nga impormasion ti naited ken ni Presidente Duterte agsipud ta inosente ni Mayor De Guzman  iti alegasion a nainbolbar iti illegal a droga.

Kabayatanna, pinaglibakan ni dati a Mayor ti Agoo Eufranio Eriguel,  ti alegasion nga adda pannakainbolbarna iti illegal a droga idinto a kinunana a sinupsuportaranna ti pannakapugipog ti droga iti distritona bayat ti panagtakemna.

Nasurok a 1,500 a residente ti nadakamat nga ili ti nakipartisipar iti unity walk kas suportada ken ni Eriguel.

Segun met ken ni Tubao Mayor Dante Garcia, saan a pulos a naglako iti illegal a droga wenno nagprotektar iti siasinoman iti illegal nga aktibidad.

Innayonna a nadalus ti konsensiana ket sisasagana iti aniaman a maiyusuat nga inbestigasion.

Idi Agosto 7, bayat ti panagbitlana iti Camp Panacan, Davao City, imbasa ni Presidente Rodrigo Duterte ti listaan dagiti opisial iti gobierno, hues, mayor ken congressmen a kunana nga adda pannakainbolbarda iti maiparparit a droga ket karaman ti nagan da De Guzman, Garcia,  Eriguel,  ken Mayor Reynaldo Flores ti Naguilian, La Union. Nadakamat pay ti nagan ni Congressman Jesus “Boying” Celeste ti First District ti Pangasinan ngem kas mayor idi iti Balinao, Pangasinan.

Boluntario a dimmatag da  Celeste ken Flores ken ni Chief Supt. Pimentel idi malem ti Agosto 7 kas panagtungpalda iti waragawag ni Pres. Duterte a panagparang amin dagiti dinakamatna a nagnagan iti polis iti las-ud ti 24 nga oras.#