Simbaan, munisipio, agsinnukat iti daga

CABUGAO, Ilocos Sur – Agsinnukat iti daga a kukua daytoy a munisipio ken ti Simbaan tapno saanen nga umalis pay ti dua nga opisina ti gobierno munisipal ditoy.

Maysa a resolusion ti naidatag iti sangguniang bayan para iti pannakaipormalidad iti nasao a singasing.

Sagudayen ti nasao a resolusion nga isukat ti municipal government ti dagana iti sanguanan ti simbaan katoliko ditoy iti daga a kukua ti St. Mark The Evangelist Parish Church a nagsaadan ti barangay hall ti Rizal ken opisina ti senior citizens.

Adda paripirip ti simbaan katoliko ditoy a kayatna nga aramaten ti nasao a dagana ket kasapulan a maiyalis dagiti nasao a patakder a nakaibalayan dagiti dua nga opisina.

Tapno saanen nga agbusbos pay ti gobierno munisipal ditoy iti pannakaiyalis dagiti dua nga opisina, naisingasing ti pannakipatang ni Mayor Edgar Cobangbang Jr.  iti Arkidioses ti Nueva Segovia nga isukat laengen ti munisipio ti dagana iti sanguanan ti simbaan ken umapiring iti municipal hall.

Maysa a surat manipud ken ni Arsobispo Ernesto Salgado ti naipatulod iti sangguniang bayan a nakaipalaonan ti yaanamong ti arkidioses iti aniaman a mapagtinongan mainaig iti panagsinnukat iti daga iti nagbaetan ti gobierno munisipal ken ti simbaan ditoy.

Iti kaudian a damag, naammuan ken ni Father Felicisimo Ferrer, kura paroko ditoy, nga iti panagpatangda ken ni Mayor Cobangbang, umanamong ti simbaan katoliko iti nasao a singasing a panagsinnukat iti daga ti munisipio ken ti simbaan katoliko agsipud ta malaksid a maaramatdan a dagus ti daga iti sanguanan ti simbaan, bassit met laeng ti naggidiatan ti kalawa dagiti maisukat a daga.

Aglawa ti daga ti munisipio iti 980 metro kuadrado idinto a 1,089 metro kuadrado met ti daga ti simbaan katoliko.#